Co nowego?

4 sierpnia 2018

Rekrutacja semestr zimowy 2018/2019

Wita­my wszyst­kich nowych i kon­ty­nu­ują­cych!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czyna się 3 wrze­śnia. Od 3 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich kon­ty­nu­ują­cych Lin­gu­ato­no­wi­czów do potwier­dza­nia uczest­nic­twa. Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Ci, któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek wkrót­ce będą mogli spraw­dzić swój plan na plat­for­mie e-lin­gu­aton.

Wszyst­kich nowych uczest­ni­ków zapra­szamy  od 5 wrze­śnia.

We wrze­śniu szko­ła otwar­ta jest codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00 . 

Dzie­ci w wie­ku 3-12 lat zapra­sza­my na rekru­ta­cje w godzi­nach od 16:00 do 19:00

Dzie­ci w wie­ku 7-8 lat zapra­sza­my na lek­cję kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W gru­pie max. 8-oso­bo­wej dzie­ci wyko­nu­ją róż­ne zada­nia w spo­sób natu­ral­ny i bez­stre­so­wy a nauczy­cie­le oce­nia­ją ich umie­jęt­no­ści. W kil­ka minut po lek­cji wynik kwa­li­fi­ka­cji jest goto­wy.

Udział w lek­cji wyma­ga zapi­su tele­fo­nicz­nie: 81 5278817 / 81 5340899 lub mailo­wo: kontakt@linguaton.pl

Ter­mi­ny lek­cji kwa­li­fi­ka­cyj­nych: wtor­ki i czwart­ki od 17:00 do 17:45 (tyl­ko we wrze­śniu)

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

 Z rekru­ta­cją nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.

Do zoba­cze­nia!

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

10 maja 2017

Kursy Wakacyjne

8 listopada 2016

Budzimy Augusta

10 października 2016

Newsletter no.75

29 czerwca 2016

Wakacje z angielskim

28 lutego 2016

Newsletter no.74

20 grudnia 2015

Newsletter No.73

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

20 czerwca 2015

Newsletter no.72

25 maja 2015

Newsletter no.71

30 marca 2015

Newsletter no.70

23 lutego 2015

Newsletter No. 69

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

15 grudnia 2014

Newsletter No. 68

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

13 października 2014

Newsletter No. 67

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

15 kwietnia 2014

Newsletter No. 66

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

12 kwietnia 2014

Newsletter No. 65

4 lutego 2014

Newsletter No.64

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

5 grudnia 2013

Newsletter No.63

22 listopada 2013

Newsletter no.62

14 listopada 2013

Translation Competition

14 października 2013

Newsletter no.61

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

13 maja 2013

Darmowy test TOEIC

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

4 kwietnia 2013

Newsletter no.60

1 kwietnia 2013

Happy Easter

13 marca 2013

Newsletter no.59

1 marca 2013

Newsletter No. 58

14 lutego 2013

St Valentine’s day

2 lutego 2013

BEC pretest

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

1 listopada 2012

Newsletter no. 57

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

1 października 2012

Newsletter no. 56

16 września 2012

Wyniki 2 edycji konkursu

3 września 2012

Konkurs 20 lat Linguaton

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

7 maja 2012

Sportspark

6 kwietnia 2012

EASTER

6 kwietnia 2012

Newsletter no. 55

6 kwietnia 2012

Przyszłość Strefy Euro

20 marca 2012

Zwierciadła”

6 marca 2012

Newsletter no. 54

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

6 lutego 2012

Newsletter no. 53

24 grudnia 2011

Merry Christmas

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

1 listopada 2011

Newsletter no. 52

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

6 października 2011

Newsletter no. 51

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

17 marca 2011

Newsletter no. 50

14 lutego 2011

Newsletter no. 49

6 listopada 2010

Newsletter no. 48

łącznie 105 wpisów we wszystkich kategoriach.


Projekt i wykonanie: Enzo