Kursy EFS

Projekt „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego”

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności 14 przedsiębiorstw z województwa lubelskiego poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu języka angielskiego, promocji i profilaktyki zdrowia oraz obsługi komputera.

Szkolenia w projekcie:

Język angielski

 • 160 h w tym 120 h stacjonarnych i 40 h na platformie e-learningowej (max. 60 spotkań x 2 godziny)
 • 12 grup średnio po 10 osób

Promocja i profilaktyka zdrowia

 • 16 h (4 spotkania x 4 h)
 • 1 grupa – 9 osób

Szkolenie z zakresu obsługi komputera

 • 16 h
 • dla 1 osoby

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 1. mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz
 2. ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracujących lub zameldowanych na terenie województwa lubelskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt objęty jest zasadami pomocy de minimis. W związku z tym, w dniu podpisania umowy wewnątrzprojektowej pomiędzy Linguaton s.c. A.A.M. Janiszewscy a przedsiębiorcą delegującym pracownika na szkolenie, przedsiębiorca ten otrzyma zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

 

O projekcie

Czas: 15 kwietnia 2013 – 14 sierpnia 2014

Miejsce szkoleń: Lublin

Zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania oraz uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych)
 • kawę/herbatę podczas szkoleń

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII – „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy:

 1. Pobrać dokumenty rekrutacyjne z tej strony lub z biura projektu.
 2. Wypełnić dokumenty i złożyć je biurze projektu (razem z niezbędnymi załącznikami).
 3. Wypełnić formularz diagnozujący i deklarację uczestnictwa w projekcie.

Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
Z przedsiębiorcami podpisane zostaną umowy wewnątrzprojektowe.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z politykami horyzontalnymi UE, w tym polityką równych szans.

Etapy procesu rekrutacji:

Etap 1. Wypełnienie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, w tym podpisanie Regulaminu oraz doręczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu.

Etap 2. Weryfikacja kryteriów formalnych.

Etap 3. Podpisanie umowy wewnątrzprojektowej pomiędzy Organizatorem, a Beneficjentem Ostatecznym (Przedsiębiorcą).

Etap 4. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie (lista podstawowa i rezerwowa uczestników).

 1. Przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną obejmującą:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. kopię statutu lub innego dokumentu (np. wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji) potwierdzającego rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
  3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu przedsiębiorcy z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
  4. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Beneficjent pomocy otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (Wzór stanowi Załącznik nr 1),
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis) wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). (Wzór stanowi Załącznik nr 2),
  6. oświadczenie określające przynależność podmiotu do danej kategorii MŚP. (Wzór stanowi Załącznik nr 3),
  7. oświadczenie o niekorzystaniu przez przedsiębiorstwo dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL (Wzór stanowi Załącznik nr 4),
  8. oświadczenie, iż przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa lubelskiego (Wzór stanowi Załącznik nr 4),
  9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (Wzór stanowi Załącznik nr 4),
  10. wzór oświadczenia o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (Wzór stanowi Załącznik nr 5).
 2. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów, które stanowić będą załączniki do umowy z Organizatorem (umowa wewnątrzprojektowa):
  1. listę osób oddelegowanych do udziału w szkoleniach,
  2. kopie dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 1 od e do h wraz z oświadczeniem, iż dane w nich zawarte są aktualne na dzień podpisania umowy z Organizatorem.
 3. Pracownicy przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy zostaną wydelegowani przez pracodawcę do uczestnictwa w szkoleniach zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
  1. deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 6),
  2. kartę danych uczestnika projektu (wzór stanowi Załącznik nr 7),
  3. oświadczenie uczestnika projektu oraz o zamieszkiwaniu na terenie województwa lubelskiego zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny/ oświadczenie o wykonywaniu pracy na terenie województwa lubelskiego (wzór stanowi Załącznik nr 8),
  4. zaświadczenie o zatrudnieniu wraz ze wskazaniem zajmowanego stanowiska (wzór stanowi Załącznik nr 9).

Prosimy o druk dwustronny składanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Kontakt

Biuro projektu:

ul. Paśnikowskiego 4a
20-707 Lublin
tel. (81) 5340899
poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00
email: kursyefs@linguaton.pl
strona internetowa: www.linguaton.pl/kursyefs

www.efs.lubelskie.pl
www.efs.gov.pl

Protokół powołania komisji oceny ofert do zapytania ofertowego nr: NR 1/POKL/2013
strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

Protokół negocjacji ustnych do zapytania ofertowego nr: NR 1/POKL/2013
strona 1

W sprawie rekrutacji:

Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń

Marek Lewandowski
tel. 81 527 88 17
tel. kom. 791 111 044

Koordynator projektu:

Małgorzata Młynarczyk
tel. 81 440 87 00


Załączniki

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 3. Zał. nr 1 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 4. Zał. nr 2 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Zał. nr 3 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa
 6. Zał. nr 4 Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach 8.1.1 i 8.1.2
 7. Zał. nr 5 Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych
 8. Zał. nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 9. Zał. nr 7 Karta danych uczestnika projektu
 10. Zał. nr 8 Oświadczenie uczestnika projektu
 11. Zał. nr 9 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Projekt i wykonanie: Enzo