Regulamin

 1. Uczest­ni­kiem kur­sów j. angiel­skiego orga­ni­zo­wa­nych przez LINGUATON może zostać każdy, kto przy­stąpi do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego (z zastrze­że­niem pkt 4) i zapłaci cenę kursu zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem kur­sów i cen­ni­kiem. Aktu­alny regu­la­min kur­sów oraz obo­wią­zu­jący cen­nik dostępne są na www.linguaton.pl.
 2. Uczest­nik kursu ma prawo korzystania z plat­formy e-linguaton. W celu uzy­ska­nia dostępu do plat­formy uczest­nik kursu powi­nien zapo­znać się i zaak­cep­to­wać warunki niniej­szego regu­la­minu. W przy­padku osób mało­let­nich, akcep­ta­cji doko­nuje Rodzic/Opiekun.
 3. Każdy nowy uczest­nik kursu (Rodzic/Opiekun osób mało­let­nich) otrzy­muje i pod­pi­suje kartę uczest­nic­twa w kursie.
 4. Z obo­wiązku przy­stą­pie­nia do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego, o któ­rym mowa w pkt 1, zwol­nieni są ci, któ­rzy udo­ku­men­tują zna­jo­mość języka na pozio­mie FCE lub CAE oraz uczest­nicy kur­sów na pozio­mie Beginners.
 5. Kursy pro­wa­dzone są na nastę­pu­ją­cych pozio­mach:
  1. dla młodzieży i dorosłych
   1 Begineer Początkujący   2 s.
   Ele­men­tary  Pod­sta­wowy A1  2 s. 
   3 Pre-Intermediate  Niski śred­nio­zaaw. A2  2 s.
   Inter­me­diate  Śred­nio­za­awan­so­wany B1 2 s.
   5 Intermediate Plus Śred­nio­za­awan­so­wany plus B1+ 2 s.
   6 Upper-Intermediate  Wysoki śred­nio­zaaw. B2 2 s.
   7 Upper-Intermediate Plus FCE B2+ 2 s.
   8 Advan­ced  Zaawan­so­wany C1 2–4 s.
   9 Pro­fi­ciency  Bie­gły C2 2–4 s.
  2. dla dzieci 3 – 12 lat
   1 Kids 3-5 lat 2 s.
   2 Starter 2 s.
   3 Beginner 2 s.
   4 Beginner Plus 2 s.
   5 False beginner 2 s.
   6 Elementary 2 s.
   7 Pre-Intermediate 2 s.
   8 Pre-Intermediate Plus 2 s. 
 6. Zaję­cia pro­wa­dzone są w gru­pach od 8 do 13 osób. Zaję­cia mogą odby­wać się w gru­pach mniej­szych niż 8 osób po uisz­cze­niu przez uczest­ni­ków dodat­ko­wej opłaty wyrów­naw­czej okre­ślo­nej przez LINGUATON do 30 paź­dzier­nika (semestr zimowy) i/lub 28 lutego (semestr letni).
 7. W przy­padku, gdy z powodu braku zgody uczest­ni­ków na doko­na­nie opłaty wyrów­naw­czej, nie jest moż­liwe utwo­rze­nie grupy:
  1. zosta­nie roz­wią­zana grupa za zwro­tem wpła­co­nej opłaty, po potrą­ce­niu kosz­tów odby­tych zajęć, lub
  2. za zgodą uczest­nika zosta­nie on prze­nie­siony do innej grupy na tym samym poziomie, lub
  3. za zgodą uczestników pozostałych w grupie ilość godzin lekcyjnych kursu w semestrze zostanie dostosowana do wysokości opłat przez nich wniesionych
 8. Zapłata za kurs, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem, doko­ny­wana jest w formie zaliczek w określonych poniżej okresach rozliczeniowych, a ostateczne ich rozliczenie, proporcjonalnie do świadczonej usługi, następuje na koniec okresów rozliczeniowych.
 9. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
  1. Semestr letni – obejmujący miesiące od lutego do czerwca danego roku kalendarzowego,
  2. Semestr zimowy – obejmujący miesiące od października danego roku kalendarzowego do stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
 10. Kwoty zaliczek i terminy płatności widnieją w karcie uczestnictwa lub na platformie e-linguaton dla każdego uczestnika. Możliwe jest uiszczenie całej kwoty przewidzianej za dany okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem jej rozliczenia, proporcjonalnie do świadczonej usługi, na koniec okresu rozliczeniowego.
 11. Ostateczne rozliczenie okresów rozliczeniowych następuje na podstawie liczby godzin lekcyjnych zadeklarowanych w karcie uczestnictwa lub na platformie e-linguaton na dany semestr oraz faktycznie zrealizowanych przez LINGUATON, niezależnie od obecności uczestnika na danych zajęciach i powodu ewentualnej absencji.
 12. Osoby zde­cy­do­wane przerwać naukę w seme­strze let­nim zobo­wią­zane są zgło­sić tego faktu naj­póź­niej do 30 stycz­nia.
 13. Osoby zde­cy­do­wane kon­ty­nu­ować naukę w kolej­nym roku szkol­nym powinny wpła­cić do 30 czerwca kwotę 100 zł tytu­łem zaliczki na poczet ceny za kurs w kolej­nym roku szkolnym. Wpłata zaliczki stanowi podstawę do przypisania uczestnika do grupy kontynuującej naukę w kolejnym roku szkolnym, pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika (mailowo, telefonicznie lub osobiście) proponowanych przez Linguaton terminów oraz godzin zajęć, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia września. Brak akceptacji terminów oraz godzin zajęć we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją uczestnika z kontynuowania nauki w proponowanej grupie. Nie wyklucza to możliwości dołączenia przez uczestnika do innej grupy, w której są wolne miejsca.
 14. Można uzy­skać boni­fi­katy w zakre­sie cen kur­sów wyni­ka­ją­cych z aktu­al­nego cen­nika. Mak­sy­malna war­tość boni­fi­kat nie może prze­kro­czyć 200 zł. Boni­fi­katy przy­słu­gują w nastę­pu­ją­cych przypadkach:
  Kursy 30h/45h/60h Kursy Kids 15h zniżka dla:
  50zł 25zł wpła­ca­ją­cych z góry za jeden semestr
  50zł 25zł kon­ty­nu­ują­cych naukę powy­żej roku
  50zł 25zł człon­ków jed­nej rodziny
  50zł studentów
 15. W razie uchybienia terminom płatności:
  1. w przy­padku braku miejsc w danej gru­pie, LINGUATON może odmó­wić przy­ję­cia uczest­nika na kurs, chyba że uczest­nik wyrazi zgodę na prze­nie­sie­nie do innej grupy, zgod­nej z posia­da­nymi umie­jęt­no­ściami języ­ko­wymi usta­lo­nymi w teście kwa­li­fi­ka­cyj­nym, o któ­rym mowa w pkt 1 lub pkt 4 Regulaminu
  2. w przy­padku ist­nie­nia wol­nych miejsc w danej gru­pie, uczest­nik może kon­ty­nu­ować naukę w danej gru­pie z tym, że:
   1. traci prawo do jed­nej z przy­słu­gu­ją­cych mu bonifikat
   2. uczest­nik, któ­remu nie przy­słu­gi­wało prawo do boni­fi­kat wnosi dodat­kowo opłatę za semestr w wyso­ko­ści 50 zł lub 25 zł. (patrz pkt 14)
 16. Każdy uczest­nik może zre­zy­gno­wać z uczest­nic­twa w kur­sie na nastę­pu­ją­cych zasadach:
  1. Naj­póź­niej do 7 dni przed roz­po­czę­ciem  seme­stru zimowego bez żadnych dodat­ko­wych opłat

  2. Naj­póź­niej do 7 dni po roz­po­czę­ciu zimowego i/lub letniego seme­stru bez żadnych opłat, jeżeli uczest­nik udo­ku­men­tuje nie­moż­ność uczest­ni­cze­nia w kur­sie z powodu ter­minu innych zajęć obo­wiąz­ko­wych koli­du­ją­cych z ter­mi­nem kursu, a LINGUATON nie może zapew­nić alter­na­tyw­nego ter­minu zajęć, który umoż­li­wiałby uczest­ni­kowi odby­wa­nie danego kursu,

  3. uczest­nik może zre­zy­gno­wać z kursu w seme­strze letnim bez żadnych opłat powia­da­mia­jąc LINGUATON o tym fak­cie naj­póź­niej do 30 stycznia.

    

 17. Uczest­nik kursu ma prawo do rezy­gna­cji z kursu z zacho­wa­niem 30 – dnio­wego okresu wypo­wie­dze­nia od dnia zło­że­nia na piśmie oświad­cze­nia o rezy­gna­cji.
 18. W przy­padku uisz­cze­nia przez uczest­nika kwot, o których mowa w pkt 8 – 13 Regu­la­minu, a następ­nie zło­że­nia oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z uczęsz­cza­nia na kurs, LINGUATON zobo­wią­zuje się do zwrotu wnie­sio­nych kwot, po odli­cze­niu kwot odpo­wia­da­ją­cych zakre­sowi wyko­na­nych świad­czeń przez LINGUATON. Zwrot nastę­puje na wska­zany przez uczestnika/opiekuna rachu­nek ban­kowy lub gotówką w ter­mi­nie 7 dni od dnia zło­że­nia pisem­nego oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z kon­ty­nu­owa­nia nauki.
 19. Zaję­cia odby­wają się w godzi­nach usta­lo­nych przez LINGUATON, który po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z uczest­ni­kami grupy jest upraw­niony do doko­na­nia zmian godzin zajęć.
 20. Semestr zimowy koń­czy się testem kwa­li­fi­ku­ją­cym uczest­nika do dal­szej nauki w tej samej gru­pie. Uczest­ni­kom, któ­rzy nie zali­czą testu w ter­mi­nie okre­ślo­nym przez lek­tora przy­słu­guje jeden test popraw­kowy przed roz­po­czę­ciem nowego seme­stru. Nie­za­li­cze­nie testu popraw­ko­wego rów­no­znaczne jest z prze­nie­sie­niem uczest­nika do innej grupy, odpo­wia­da­ją­cej posia­da­nym umie­jęt­no­ściom języ­ko­wym lub w przy­padku braku miejsc w gru­pie wła­ści­wej dla danego uczest­nika, zakoń­cze­niem nauki w LINGUATON. Nie­obec­ność na teście koń­co­wym rów­no­znaczna jest z nie­za­li­cze­niem testu, o ile nie zosta­nie wcze­śniej usprawiedliwiona.
 21. Każdy kurs koń­czy się egza­mi­nem wewnętrz­nym. Pozy­tywny wynik egza­minu kwa­li­fi­kuje do przej­ścia na poziom wyż­szy. Egza­min odbywa się na iden­tycz­nych zasa­dach jak test spraw­dza­jący po seme­strze zimo­wym. Uczest­nicy otrzy­mują na koniec kursu cer­ty­fi­katy ukoń­cze­nia kursu z oceną lub cer­ty­fi­katy uczest­nic­twa w kur­sie.

  Oceny na cer­ty­fi­ka­tach są nastę­pu­jące:

  com­ple­ted with satis­fac­tory results dosta­teczny  (3.0) (3.5)
  com­ple­ted with good results dobry (4.0) (4.5)
  com­ple­ted with very good results  bar­dzo dobry (5.0)
  com­ple­ted with distinction  celu­jący (6.0)
 22. Rodzice/Opiekun mało­let­niego uczest­nika kursu otrzy­mują mailowo raz w seme­strze opinię o jego postę­pach w nauce spo­rzą­dzoną przez lektora.
 23. LINGUATON ponosi odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo dzieci wyłącznie na terenie budynku szkoły i tylko w czasie trwania zaplanowanych zajęć. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zapewnić opiekę dzieciom niezwłocznie przed i po zajęciach prowadzonych przez LINGUATON.
 24. Dla uczest­ni­ków osią­ga­ją­cych bar­dzo dobre wyniki mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
 25. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem zasto­so­wa­nie mają prze­pisy Kodeksy Cywilnego.
 26. Powyż­szy Regu­la­min obo­wią­zuje od 27 marca 2018 r.

 


Projekt i wykonanie: Enzo