Regulamin

 1. Uczest­ni­kiem kur­sów j. angiel­skiego orga­ni­zo­wa­nych przez LINGUATON może zostać każdy, kto przy­stąpi do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego (z zastrze­że­niem pkt 4) i zapłaci cenę kursu zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem kur­sów i cen­ni­kiem. Aktu­alny regu­la­min kur­sów oraz obo­wią­zu­jący cen­nik dostępne są na www.linguaton.pl.

 2. Uczest­nik kursu ma prawo uży­wa­nia plat­formy e-linguaton. W celu uzy­ska­nia dostępu do plat­formy uczest­nik kursu powi­nien zapo­znać się i zaak­cep­to­wać warunki niniej­szego regu­la­minu. W przy­padku osób mało­let­nich, akcep­ta­cji doko­nuje Rodzic/Opiekun

 3. Każdy nowy uczest­nik kursu (Rodzic/Opiekun osób mało­let­nich) otrzy­muje i pod­pi­suje kartę uczest­nic­twa w kursie.

 4. Z obo­wiązku przy­stą­pie­nia do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego, o któ­rym mowa w pkt 1, zwol­nieni są ci, któ­rzy udo­ku­men­tują zna­jo­mość języka na pozio­mie FCE lub CAE oraz uczest­nicy kur­sów na pozio­mie Beginner.

 5. Kursy pro­wa­dzone są na nastę­pu­ją­cych pozio­mach:

  1 Begineer Początkujący   2 s.
  Ele­men­tary  Pod­sta­wowy A1  2 s. 
  3 Pre-Intermediate  Niski śred­nio­zaaw. A2  2 s.
  Inter­me­diate  Śred­nio­za­awan­so­wany B1 2 s.
  5 Upper-Intermediate  Wysoki śred­nio­zaaw. B1+ 2 s.
  6 Upper-Intermediate Plus  Wysoki śred­nio­zaaw. Plus B2 2 s.
  7 Pre-Advanced  Wstępny zaawan­so­wany B2+ 2 s.
  8 Advan­ced  Zaawan­so­wany C1 2–4 s.
  9 Pro­fi­ciency  Bie­gły C2 2–4 s.
 6.   Zaję­cia pro­wa­dzone są w gru­pach od 8 do 13 osób. Zaję­cia mogą odby­wać się w gru­pach mniej­szych niż 8 osób po uisz­cze­niu przez uczest­ni­ków dodat­ko­wej opłaty wyrów­naw­czej okre­ślo­nej przez LINGUATON do 30 paź­dzier­nika (semestr zimowy) i/lub 28 lutego (semestr letni).
 7. W przy­padku, gdy z powodu braku zgody uczest­ni­ków na doko­na­nie opłaty wyrów­naw­czej, nie jest moż­liwe utwo­rze­nie grupy:

  1. zosta­nie roz­wią­zana grupa za zwro­tem wpła­co­nej opłaty, po potrą­ce­niu kosz­tów odby­tych zajęć, lub

  2. za zgodą uczest­nika zosta­nie on prze­nie­siony do innej grupy na pozio­mie odpo­wia­da­ją­cym posia­da­nym umie­jęt­no­ściom języ­ko­wym usta­lo­nych w teście kwa­li­fi­ka­cyj­nym, o któ­rym mowa w pkt 1 Regulaminu.

 8. Zapłata za kurs, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem, doko­ny­wana jest w formie zaliczek w określonych poniżej okresach rozliczeniowych, a ostateczne ich rozliczenie, proporcjonalnie do świadczonej usługi, następuje na koniec okresów rozliczeniowych.

 9. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: 

  a)  Semestr letni – obejmujący miesiące od lutego do czerwca danego roku kalendarzowego,

  b) Semestr zimowy – obejmujący miesiące od października danego roku kalendarzowego do stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

 10. Kwoty zaliczek i terminy płatności ustalane są w karcie uczestnictwa dla każdego słuchacza. Możliwe jest uiszczenie całej kwoty przewidzianej za dany okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem jej rozliczenia, proporcjonalnie do świadczonej usługi, na koniec okresu rozliczeniowego.

 11. Ostateczne rozliczenie okresów rozliczeniowych następuje na podstawie liczby godzin lekcyjnych zadeklarowanych w karcie uczestnictwa na dany semestr oraz faktycznie zrealizowanych przez LINGUATON, niezależnie od obecności słuchacza na danych zajęciach i powodu ewentualnej absencji.

 12. Osoby zde­cy­do­wane kon­ty­nu­ować naukę w seme­strze let­nim zobo­wią­zane są zgło­sić ten fakt naj­póź­niej do 30 stycz­nia. W przy­padku braku powyż­szego zgło­sze­nia, LINGUATON nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­alny brak miej­sca w gru­pie w seme­strze letnim.

 13. Osoby zde­cy­do­wane kon­ty­nu­ować naukę w kolej­nym roku szkol­nym powinny wpła­cić do 30 czerwca kwotę 100 zł tytu­łem zaliczki na poczet ceny za kurs w kolej­nym roku szkolnym.

 14. Można uzy­skać boni­fi­katy w zakre­sie cen kur­sów wyni­ka­ją­cych z aktu­al­nego cen­nika. Mak­sy­malna war­tość boni­fi­kat nie może prze­kro­czyć 200 zł. Boni­fi­katy przy­słu­gują w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

  1. 50 zł dla wpła­ca­ją­cych z góry za jeden semestr

  2. 50 zł dla kon­ty­nu­ują­cych naukę powy­żej roku

  3. 50 zł dla studentów

  4. 50 zł dla człon­ków jed­nej rodziny

 15. W razie uchybienia terminom płatności określonym w karcie uczestnictwa:

  a) w przy­padku braku miejsc w danej gru­pie, LINGUATON może odmó­wić przy­ję­cia uczest­nika na kurs, chyba że uczest­nik wyrazi zgodę na prze­nie­sie­nie do innej grupy, zgod­nej z posia­da­nymi umie­jęt­no­ściami języ­ko­wymi usta­lo­nymi w

   teście kwa­li­fi­ka­cyj­nym, o któ­rym mowa w pkt 1 lub pkt 4 Regulaminu

  b) w przy­padku ist­nie­nia wol­nych miejsc w danej gru­pie, uczest­nik może kon­ty­nu­ować naukę w danej gru­pie z tym, że:

  • traci prawo do jed­nej z przy­słu­gu­ją­cych mu bonifikat

  • uczest­nik, któ­remu nie przy­słu­gi­wało prawo do boni­fi­kat wnosi dodat­kowo opłatę za semestr w wyso­ko­ści 50 zł

 16. Każdy uczest­nik może zre­zy­gno­wać z uczest­nic­twa w kur­sie na nastę­pu­ją­cych zasadach:

  1. Naj­póź­niej do 7 dni przed roz­po­czę­ciem  seme­stru zimowego bez żadnych dodat­ko­wych opłat

  2. Naj­póź­niej do 7 dni po roz­po­czę­ciu zimowego i/lub letniego seme­stru bez żadnych opłat, jeżeli uczest­nik udo­ku­men­tuje nie­moż­ność uczest­ni­cze­nia w kur­sie z powodu ter­minu innych zajęć obo­wiąz­ko­wych koli­du­ją­cych z ter­mi­nem kursu, a LINGUATON nie może zapew­nić alter­na­tyw­nego ter­minu zajęć, który umoż­li­wiałby uczest­ni­kowi odby­wa­nie danego kursu,

  3. uczest­nik może zre­zy­gno­wać z kursu w seme­strze letnim bez żadnych opłat powia­da­mia­jąc LINGUATON o tym fak­cie naj­póź­niej do 15 stycznia.

 17. Uczest­nik kursu ma prawo do rezy­gna­cji z kursu z zacho­wa­niem 30 – dnio­wego okresu wypo­wie­dze­nia od dnia zło­że­nia na piśmie oświad­cze­nia o rezy­gna­cji.

 18. W przy­padku uisz­cze­nia przez uczest­nika kwot, o których mowa w pkt 8 – 13 Regu­la­minu, a następ­nie zło­że­nia oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z uczęsz­cza­nia na kurs, LINGUATON zobo­wią­zuje się do zwrotu wnie­sio­nych kwot, po odli­cze­niu kwot odpo­wia­da­ją­cych zakre­sowi wyko­na­nych świad­czeń przez LINGUATON. Zwrot nastę­puje na wska­zany przez uczestnika/opiekuna rachu­nek ban­kowy lub gotówką w ter­mi­nie 7 dni od dnia zło­że­nia pisem­nego oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z kon­ty­nu­owa­nia nauki.

 19. Zaję­cia odby­wają się w godzi­nach usta­lo­nych przez LINGUATON, który po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z uczest­ni­kami grupy jest upraw­niony do doko­na­nia zmian godzin zajęć.

 20. Semestr zimowy koń­czy się testem kwa­li­fi­ku­ją­cym uczest­nika do dal­szej nauki w tej samej gru­pie. Uczest­ni­kom, któ­rzy nie zali­czą testu w ter­mi­nie okre­ślo­nym przez lek­tora przy­słu­guje jeden test popraw­kowy przed roz­po­czę­ciem nowego seme­stru. Nie­za­li­cze­nie testu popraw­ko­wego rów­no­znaczne jest z prze­nie­sie­niem uczest­nika do innej grupy, odpo­wia­da­ją­cej posia­da­nym umie­jęt­no­ściom języ­ko­wym lub w przy­padku braku miejsc w gru­pie wła­ści­wej dla danego uczest­nika, zakoń­cze­niem nauki w LINGUATON. Nie­obec­ność na teście koń­co­wym rów­no­znaczna jest z nie­za­li­cze­niem testu, o ile nie zosta­nie wcze­śniej usprawiedliwiona.

 21. Każdy kurs koń­czy się egza­mi­nem wewnętrz­nym. Pozy­tywny wynik egza­minu kwa­li­fi­kuje do przej­ścia na poziom wyż­szy. Egza­min odbywa się na iden­tycz­nych zasa­dach jak test spraw­dza­jący po seme­strze zimo­wym. Uczest­nicy otrzy­mują na koniec kursu cer­ty­fi­katy ukoń­cze­nia kursu z oceną lub cer­ty­fi­katy uczest­nic­twa w kur­sie.

  Oceny na cer­ty­fi­ka­tach są nastę­pu­jące:

  com­ple­ted with satis­fac­tory results dosta­teczny  (3.0) (3.5)
  com­ple­ted with good results dobry (4.0) (4.5)
  com­ple­ted with very good results  bar­dzo dobry (5.0)
  com­ple­ted with distinction  celu­jący (6.0)
 22. Rodzice/Opiekun mało­let­niego uczest­nika kursu otrzy­mują raz w seme­strze notę o jego postę­pach w nauce spo­rzą­dzoną przez LINGUATON.

 23. LINGUATON ponosi odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo dzieci wyłącznie na terenie budynku szkoły i tylko w czasie trwania zaplanowanych zajęć. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zapewnić opiekę dzieciom niezwłocznie przed i po zajęciach prowadzonych przez LINGUATON.

 24. Dla uczest­ni­ków osią­ga­ją­cych bar­dzo dobre wyniki prze­wi­dziane są nagrody i wyróżnienia.

 25. Korzy­sta­nie z biblio­teki LINGUATON jest bez­płatne. LINGUATON jed­nak zastrzega sobie prawo do pobie­ra­nia kau­cji 30 zł zwra­ca­nej z chwilą odda­nia wszyst­kich poży­czo­nych ksią­żek na koniec seme­stru lub roku szkolnego.

 26. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem zasto­so­wa­nie mają prze­pisy Kodeksy Cywilnego.

 27. Powyż­szy Regu­la­min obo­wią­zuje od 1 września 2011 r. 

 


Projekt i wykonanie: Enzo