Powrót do listy

Co nowego?

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

Witamy wszyst­kich!

Rekru­ta­cja dopełniająca na semestr letni roz­po­czyna się 20 stycznia. Zapra­szamy codzien­nie od ponie­działku do piątku:

w czasie ferii – od 20 do 31 stycznia od godziny 16:00 do 19:00

 w lutym od godziny 10 do 20.

 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakładce Zapisy.

Do zoba­cze­nia!

 

W naszej szkole wszy­scy ucznio­wie w wieku 13 –17 lat przy­stę­pują do egza­minu TOEFLJUNIOR bez­płat­nie. Dowiedz się wię­cej w zakładce OFERTA


Projekt i wykonanie: Enzo