Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

10 września 2012

2 edycja konkursu “20 lat Linguaton”

2 edy­cja kon­kur­su „20 lat Lin­gu­aton”

Zasa­dy są pro­ste, odpo­wiedz na 5 pytań i wyślij odpo­wie­dzi  wraz ze swo­imi dany­mi oso­bo­wy­mi na konkurs@linguaton.pl . Spo­śród nade­sła­nych maili roz­lo­su­je­my 3 nagro­dy (bony na kurs angiel­skie­go w Lin­gu­ato­nie o war­to­ści 150zł, 100zł i 50zł). Regu­la­min kon­kur­su znaj­dzie­cie na Lin­gu­aton fan­pa­ge i na www.linguaton.pl w zakład­ce aktu­al­no­ści / 20 lat Lin­gu­ato­nu.

Oto pyta­nia dru­giej edy­cji kon­kur­su. Macie czas do piąt­ku (14.09). Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne w nie­dzie­lę (16.09).

Good luck!!!

1. What’s the name of the fun­niest cir­cus in the histo­ry of Bri­tish tele­vi­sion?
2. Name 3 exo­tic coun­tries that Woj­tek Kło­da has visi­ted.
3. Sir Ale­xan­der Fer­gu­son is a coach of which foot­ball team?
4. When do Ame­ri­cans cele­bra­te Inde­pen­den­ce Day?
5. Who lives at 10 Downing Stre­et in Lon­don?


Projekt i wykonanie: Enzo