Powrót do listy

Co nowego?

17 września 2012

3 edycja konkursu “20 lat Linguaton”

3 edy­cja kon­kur­su „20 lat Lin­gu­aton”

Zasa­dy są pro­ste, odpo­wiedz na 5 pytań i wyślij odpo­wie­dzi  wraz ze swo­imi dany­mi oso­bo­wy­mi na konkurs@linguaton.pl . Spo­śród nade­sła­nych maili roz­lo­su­je­my 3 nagro­dy (bony na kurs angiel­skie­go w Lin­gu­ato­nie o war­to­ści 150zł, 100zł i 50zł). Regu­la­min kon­kur­su znaj­dzie­cie na Lin­gu­aton fan­pa­ge i na www.linguaton.pl w zakład­ce aktu­al­no­ści / 20 lat Lin­gu­ato­nu.

Oto pyta­nia trze­ciej edy­cji kon­kur­su. Macie czas do piąt­ku (21.09). Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne w nie­dzie­lę (23.09).

Good luck!!!

1. What’s the name of the first pre­si­dent of the Uni­ted Sta­tes?

2. Who teaches Medi­cal English at Lin­gu­aton?

3. Name 3 Ivy League uni­ver­si­ties in the USA.

4. Which popu­lar English band split up becau­se of con­flicts betwe­en bro­thers? 

5. How old is the Queen of England?


Projekt i wykonanie: Enzo