Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

24 września 2012

4 edycja konkursu 20 lat Linguaton

4 edy­cja kon­kur­su „20 lat Lin­gu­aton”

Zasa­dy są pro­ste, odpo­wiedz na 5 pytań i wyślij odpo­wie­dzi  wraz ze swo­imi dany­mi oso­bo­wy­mi na konkurs@linguaton.pl . Spo­śród nade­sła­nych maili roz­lo­su­je­my 3 nagro­dy (bony na kurs angiel­skie­go w Lin­gu­ato­nie o war­to­ści 150zł, 100zł i 50zł). Regu­la­min kon­kur­su znaj­dzie­cie na Lin­gu­aton fan­pa­ge i na www.linguaton.pl w zakład­ce aktu­al­no­ści / 20 lat Lin­gu­ato­nu.

Oto pyta­nia czwar­tej  edy­cji kon­kur­su. Macie czas do piąt­ku (28.09). Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne w nie­dzie­lę (30.09).

Good luck!!!

1. Which Bri­tish band sang “We are the Cham­pions”?
2. Which Bri­tish king had 6 wives?
3. When do Ame­ri­can chil­dren get the­ir Chri­st­mas pre­sents?
4. Which teacher clim­bed Mount Kosciusz­ko in Austra­lia?
5. Which English artist died in 2011 at the age of 27?

 


Projekt i wykonanie: Enzo