Powrót do listy

Co nowego?

20 maja 2013

A może również język niemiecki?

A może rów­nież język nie­miec­ki?

Dzi­siaj zdo­by­wa­nie wie­dzy to kosz­tow­na, ale rów­nież naj­le­piej opła­cal­na inwe­sty­cja. Idzie­my do szko­ły, na stu­dia i już po dro­dze czę­sto pisze­my swo­je pierw­sze CV, zdo­by­wa­my pierw­sze doświad­cze­nia.

Zna­jo­mość przy­naj­mniej dwóch języ­ków obcych jest dzi­siaj bar­dzo pożą­da­na, dla­te­go pole­ca­my Pań­stwu kur­sy języ­ka nie­miec­kie­go w  Deth­loff Deut­sch­schu­le, Cen­trum Egza­mi­na­cyj­nym Insty­tu­tu Goethe­go.

Efek­ty pra­cy szko­ły od 1992r. to:

- ponad 2580 mię­dzy­na­ro­do­wych cer­ty­fi­ka­tów naszych uczniów  na pozio­mach: B1, B2, B2(ZDfB), C1,C1+(PWD) i C2

- 94% cer­ty­fi­ka­tów z oce­ną “gut” i “sehr gut”, zda­wal­ność 99,99%

 - 106 lau­re­atów Kon­kur­su Języ­ka Nie­miec­kie­go  Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty od 2004r.

W naszej szko­le ucznio­wie mają moż­li­wość nie tyl­ko pogłę­bia­nia swo­jej wie­dzy w zakre­sie języ­ka nie­miec­kie­go, ale rów­nież nawią­za­nia nowych kon­tak­tów oraz spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych warsz­ta­tów.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą na stro­nie Deth­loff Deut­sch­schu­le.

Wir sehen uns an unse­rer Schu­le!


Projekt i wykonanie: Enzo