Powrót do listy

Co nowego?

4 marca 2019

AIESEC Global Village

W tym roku w ramach pro­gra­mu AIESEC Glo­bal Vil­la­ge mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność przy­jąć kil­ko­ro zagra­nicz­nych stu­den­tów, któ­rzy z wiel­ką ener­gią i rado­ścią chcie­li popro­wa­dzić zaję­cia w naszej szko­le i powie­dzieć “coś” wię­cej na temat swo­je­go kra­ju pocho­dze­nia. 

Wyda­rze­nie to oka­za­ło się strza­łem w dzie­siąt­kę. Nasi ucznio­wie wyka­zy­wa­li ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie stu­den­ta­mi z odle­głych kra­jów. 

Poni­żej fil­mik i zdję­cia z ostat­nie­go wyda­rze­nia Glo­bal Vil­la­ge, gdzie Lin­gu­aton był jed­nym z głów­nych spon­so­rów akcji. 

FILM GLOBAL VILLAGE


Projekt i wykonanie: Enzo