Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Co nowego?

17 sierpnia 2022

Rekrutacja 2022/2023

Godziny otwarcia szkoły w czasie Rekrutacji - od 8 do 30 września: 12:00 - 19:00 Rekrutacja dla dzieci 8-12 lat w godz 14:00 - 19:00.

Od 1 - 7 września zapraszamy osoby kontynuujące w celu potwierdzenia terminu zajeć

Rekru­ta­cja jest bez­płat­na.

Rekrutacja dla dorosłych i młodzieży od 13 roku życia

W tym roku piszesz w domu wery­fi­ka­cyj­ny test on-line, aby ogra­ni­czyć ilość osób w szko­le i przy­spie­szyć pro­ces kwa­li­fi­ka­cji.

Aby spraw­dzić swój poziom napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Rekru­ta­cja na semestr zimo­wy opie­ra się na teście pozio­mu­ją­cym. Po napi­sa­niu testu przyjdź do szko­ły w celu odby­cia roz­mo­wy z lek­to­rem. Na posta­wie wyni­ku z testu i roz­mo­wy z lek­to­rem usta­li­my Twój poziom i wspól­nie spró­bu­je­my zna­leźć naj­lep­szy dla Cie­bie ter­min zajęć. 

    • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
    • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
    • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres  i klik­nij zapisz. 
    • wpisz KOD testu - 534955

Rekrutacja dla dzieci

REKRUTACJA DLA DZIECI 9-12 lat

Wybór gru­py dla dziec­ka to praw­dzi­wa sztu­ka. Bie­rze­my przy tym pod uwa­gę takie czyn­ni­ki jak wiek, cha­rak­ter, tem­pe­ra­ment i umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Poroz­ma­wia­my z Tobą i Two­im dziec­kiem i usta­li­my jakie ma pre­dys­po­zy­cje i dotych­cza­so­we doświad­cze­nia z angiel­skim.  Two­je dziec­ko napi­sze odpo­wied­ni test na kom­pu­te­rze i po roz­mo­wie z lek­to­rem wery­fi­ku­ją­cej umie­jęt­no­ści zapro­po­nu­je­my odpo­wied­nią gru­pę. Przy­nieś ze sobą plan lek­cji dziec­ka - będzie­my mogli wybrać moż­li­wie naj­lep­sze ter­mi­ny. 

REKRUTACJA DLA DZIECI 6-8 lat

Rekru­ta­cja pole­ga głów­nie na roz­mo­wie z lek­to­rem i/lub napi­sa­niu krót­kie­go testu w for­mie papie­ro­wej.   

REKRUTACJA DLA DZIECI NIEPISZĄCYCH 4/5-6 lat

Zapi­sy do grup dzie­ci, któ­re nie umie­ją jesz­cze czy­tać i pisać nie wyma­ga­ją kwa­li­fi­ka­cji. Wystar­czy Two­ja roz­mo­wa z lek­to­rem lub z koor­dy­na­to­rem kur­sów i wybór odpo­wied­niej gru­py.  

11 lutego 2022

Ferie zimowe 2022

16 września 2021

Rekrutacja dla dorosłych

17 sierpnia 2021

Rekrutacja 2021/2022

26 października 2020

Godziny otwarcia - czerwona strefa

7 sierpnia 2020

Rekrutacja 2020/2021

11 marca 2020

Linguaton BEZ wirusa

19 listopada 2019

Ja jestem Żyd z “Wesela”

15 maja 2019

Kursy Wakacyjne

4 marca 2019

AIESEC Global Village

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

10 maja 2017

Kursy Wakacyjne

8 listopada 2016

Budzimy Augusta

10 października 2016

Newsletter no.75

29 czerwca 2016

Wakacje z angielskim

28 lutego 2016

Newsletter no.74

20 grudnia 2015

Newsletter No.73

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

20 czerwca 2015

Newsletter no.72

25 maja 2015

Newsletter no.71

30 marca 2015

Newsletter no.70

23 lutego 2015

Newsletter No. 69

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

15 grudnia 2014

Newsletter No. 68

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

13 października 2014

Newsletter No. 67

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

15 kwietnia 2014

Newsletter No. 66

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

12 kwietnia 2014

Newsletter No. 65

4 lutego 2014

Newsletter No.64

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

5 grudnia 2013

Newsletter No.63

22 listopada 2013

Newsletter no.62

14 listopada 2013

Translation Competition

14 października 2013

Newsletter no.61

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

13 maja 2013

Darmowy test TOEIC

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

4 kwietnia 2013

Newsletter no.60

1 kwietnia 2013

Happy Easter

13 marca 2013

Newsletter no.59

1 marca 2013

Newsletter No. 58

14 lutego 2013

St Valentine’s day

2 lutego 2013

BEC pretest

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

1 listopada 2012

Newsletter no. 57

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

1 października 2012

Newsletter no. 56

16 września 2012

Wyniki 2 edycji konkursu

3 września 2012

Konkurs 20 lat Linguaton

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

7 maja 2012

Sportspark

6 kwietnia 2012

EASTER

6 kwietnia 2012

Newsletter no. 55

6 kwietnia 2012

Przyszłość Strefy Euro

20 marca 2012

Zwierciadła”

6 marca 2012

Newsletter no. 54

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

6 lutego 2012

Newsletter no. 53

24 grudnia 2011

Merry Christmas

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

1 listopada 2011

Newsletter no. 52

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

6 października 2011

Newsletter no. 51

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

17 marca 2011

Newsletter no. 50

14 lutego 2011

Newsletter no. 49

6 listopada 2010

Newsletter no. 48

łącznie 131 wpisów we wszystkich kategoriach.


Projekt i wykonanie: Enzo