Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Imprezy

12 marca 2019

Wakacyjny obóz z językiem angielskim

Zachę­ca­my do udzia­łu w obo­zie języ­ko­wym dla mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej w War­sza­wie, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję i Szko­łę Języ­ków Obcych LINGUAE MUNDI. Wyjazd jest prze­zna­czo­ny dla mło­dzie­ży w wie­ku 13-17lat.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć pod lin­kiem - Ofer­ta

 

Sza­now­ni Pań­stwo,

 z rado­ścią infor­mu­ję, że odpo­wia­da­jąc na ocze­ki­wa­nia Pań­stwa dzie­ci – uczest­ni­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję i Szko­łę Nauki Języ­ków Obcych Lin­gua Mun­diin­te­gra­cyj­nych obo­zów języ­ko­wych – przy­go­to­wa­li­śmy ofer­tę waka­cyj­ną na 2019 rok nad morzem, w Ste­gnie Gdań­skiej (ofer­ta w załącz­ni­ku).

 

Sza­now­ni Pań­stwo,

 jeste­śmy szczę­śli­wi, że uda­ło się nam przy­go­to­wać atrak­cyj­ną ofer­tę wypo­czyn­ku i edu­ka­cji mło­dzie­ży polo­nij­nej. Razem z Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym Fun­da­cji wizy­to­wa­li­śmy obiekt, roz­ma­wia­li­śmy z Panią Bur­mistrz Ste­gny, a z Jej reko­men­da­cji z Oso­ba­mi miej­sco­wy­mi, któ­re są goto­we współ­pra­co­wać z Fun­da­cją przy orga­ni­za­cji obo­zu „Waka­cje po angiel­sku”.

    Po rekru­ta­cji, któ­rą zakoń­czy­my 31 mar­ca br. będzie­my w kon­tak­cie z Rodzi­ca­mi, któ­rzy zapi­szą swo­je dzie­ci na obóz. Wte­dy prze­śle­my kar­ty uczest­nic­twa, regu­la­mi­ny itd.

  Jeże­li będą Pań­stwo mie­li pyta­nia, pro­szę kie­ro­wać je do Pani Kami­li Kudła­cik, na adres sekretariat@linguemundi.pl

 Ser­decz­nie pro­szę Pań­stwa, w imie­niu Orga­ni­za­to­rów obo­zu, o pomoc w rekru­ta­cji. Pro­szę o prze­ka­za­nie ofer­ty waka­cyj­nej swo­jej Rodzi­nie, Przy­ja­cio­łom, Rodzi­com w kla­sie i szko­le, do któ­rej uczęsz­cza Pań­stwa dziec­ko.

  Z góry za wszel­ką pomoc dzię­ku­je­my!

 Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby dzie­ci, któ­re wezmą udział w obo­zie zna­ko­mi­cie wypo­czę­ły i w atrak­cyj­ny spo­sób dosko­na­li­ły zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w kon­tak­tach z rówie­śni­ka­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

 

W imie­niu Orga­ni­za­to­rów

z wyra­za­mi sza­cun­ku      

i ser­decz­ny­mi podzię­ko­wa­nia­mi

Urszu­la Saj­kow­ska

 

 

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

8 listopada 2016

Budzimy Augusta

29 czerwca 2016

Wakacje z angielskim

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

7 maja 2012

Sportspark

20 marca 2012

Zwierciadła”

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

łącznie 20 wpisów w kategorii: Imprezy


Projekt i wykonanie: Enzo