Imprezy

21 marca 2018

Wakacyjny obóz z językiem angielskim

Zachę­ca­my do udzia­łu w obo­zie języ­ko­wym dla mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej w War­sza­wie, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję i Szko­łę Języ­ków Obcych LINGUAE MUNDI. Wyjazd jest prze­zna­czo­ny dla mło­dzie­ży w wie­ku 13-17lat.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć tutaj

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

8 listopada 2016

Budzimy Augusta

29 czerwca 2016

Wakacje z angielskim

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

7 maja 2012

Sportspark

20 marca 2012

Zwierciadła”

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

łącznie 19 wpisów w kategorii: Imprezy


Projekt i wykonanie: Enzo