Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Wydarzenia

14 marca 2020

Linguaton - co dalej z zajęciami?

Dro­dzy Lin­gu­ato­no­wi­cze!

Szcze­gól­ne oko­licz­no­ści wyma­ga­ją szcze­gól­nych środ­ków.

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że od ponie­dział­ku (16 mar­ca) roz­po­czy­na­my nasze kur­sy w for­mie on-line za pośred­nic­twem plat­for­my ZOOM, któ­ra prze­nie­sie nasze zaję­cia w świat wir­tu­al­ny. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy prób­ne lek­cje dla róż­nych grup wie­ko­wych i prze­ko­na­li­śmy się, że cha­rak­ter zajęć nie zmie­nił się. Zmie­ni­ło się jedy­nie miej­sce. W ten spo­sób kon­ty­nu­uje­my kur­sy i reali­zu­je­my pro­gram bez koniecz­no­ści wydłu­ża­nia seme­stru na okres waka­cyj­ny.  

Zaję­cia odby­wać się będą Z DOMU zgod­nie z dotych­cza­so­wym har­mo­no­gra­mem.

Tuż przed roz­po­czę­ciem zajęć pro­szę przy­go­to­wać komputer/laptop/smartphone. Do zajęć potrzeb­ny jest mikro­fon, słuchawki/głośniki i kamer­ka inter­ne­to­wa (każ­dy lap­top, smart­pho­ne, tablet ma to wbu­do­wa­ne). War­to spraw­dzić przed zaję­cia­mi, czy wszyst­ko dzia­ła spraw­nie.

Od swo­je­go lek­to­ra otrzy­ma­cie link do swo­je­go wir­tu­al­ne­go kur­su, któ­ry będzie potrzeb­ny do zalo­go­wa­nia się przed każ­dy­mi zaję­cia­mi. Będzie go moż­na rów­nież zna­leźć w ostat­nich zaję­ciach na plat­for­mie e-lin­gu­aton. 

Mamy nadzie­ję, że nowa plat­for­ma wzbu­dzi Wasz entu­zjazm i poka­że­my sobie i świa­tu, że nawet w tak trud­nych oko­licz­no­ściach potra­fi­my pra­co­wać i uczyć się. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje lek­tor zamie­ści na plat­for­mie e-lin­gu­aton i prze­śle w osob­nym mailu. 

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań pro­si­my o kon­takt mailo­wy na adres: kontakt@linguaton.pl 

Pozdra­wia­my,

Dbaj­my o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo i #ZOSTAŃWDOMU.

 

Poni­żej link to fil­mi­ku poka­zu­ją­ce­go jak wyglą­da ZOOM

11 marca 2020

Linguaton BEZ wirusa

19 listopada 2019

Ja jestem Żyd z “Wesela”

15 maja 2019

Kursy Wakacyjne

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

1 kwietnia 2013

Happy Easter

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

20 marca 2012

Zwierciadła”

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

łącznie 60 wpisów w kategorii: Wydarzenia


Projekt i wykonanie: Enzo