Wydarzenia

12 marca 2019

Wakacyjny obóz z językiem angielskim

Zachę­ca­my do udzia­łu w obo­zie języ­ko­wym dla mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej w War­sza­wie, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję i Szko­łę Języ­ków Obcych LINGUAE MUNDI. Wyjazd jest prze­zna­czo­ny dla mło­dzie­ży w wie­ku 13-17lat.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć pod lin­kiem - Ofer­ta

 

Sza­now­ni Pań­stwo,

 z rado­ścią infor­mu­ję, że odpo­wia­da­jąc na ocze­ki­wa­nia Pań­stwa dzie­ci – uczest­ni­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję i Szko­łę Nauki Języ­ków Obcych Lin­gua Mun­diin­te­gra­cyj­nych obo­zów języ­ko­wych – przy­go­to­wa­li­śmy ofer­tę waka­cyj­ną na 2019 rok nad morzem, w Ste­gnie Gdań­skiej (ofer­ta w załącz­ni­ku).

 

Sza­now­ni Pań­stwo,

 jeste­śmy szczę­śli­wi, że uda­ło się nam przy­go­to­wać atrak­cyj­ną ofer­tę wypo­czyn­ku i edu­ka­cji mło­dzie­ży polo­nij­nej. Razem z Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym Fun­da­cji wizy­to­wa­li­śmy obiekt, roz­ma­wia­li­śmy z Panią Bur­mistrz Ste­gny, a z Jej reko­men­da­cji z Oso­ba­mi miej­sco­wy­mi, któ­re są goto­we współ­pra­co­wać z Fun­da­cją przy orga­ni­za­cji obo­zu „Waka­cje po angiel­sku”.

    Po rekru­ta­cji, któ­rą zakoń­czy­my 31 mar­ca br. będzie­my w kon­tak­cie z Rodzi­ca­mi, któ­rzy zapi­szą swo­je dzie­ci na obóz. Wte­dy prze­śle­my kar­ty uczest­nic­twa, regu­la­mi­ny itd.

  Jeże­li będą Pań­stwo mie­li pyta­nia, pro­szę kie­ro­wać je do Pani Kami­li Kudła­cik, na adres sekretariat@linguemundi.pl

 Ser­decz­nie pro­szę Pań­stwa, w imie­niu Orga­ni­za­to­rów obo­zu, o pomoc w rekru­ta­cji. Pro­szę o prze­ka­za­nie ofer­ty waka­cyj­nej swo­jej Rodzi­nie, Przy­ja­cio­łom, Rodzi­com w kla­sie i szko­le, do któ­rej uczęsz­cza Pań­stwa dziec­ko.

  Z góry za wszel­ką pomoc dzię­ku­je­my!

 Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby dzie­ci, któ­re wezmą udział w obo­zie zna­ko­mi­cie wypo­czę­ły i w atrak­cyj­ny spo­sób dosko­na­li­ły zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w kon­tak­tach z rówie­śni­ka­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

 

W imie­niu Orga­ni­za­to­rów

z wyra­za­mi sza­cun­ku      

i ser­decz­ny­mi podzię­ko­wa­nia­mi

Urszu­la Saj­kow­ska

 

 

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

1 kwietnia 2013

Happy Easter

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

20 marca 2012

Zwierciadła”

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

łącznie 54 wpisów w kategorii: Wydarzenia


Projekt i wykonanie: Enzo