Wydarzenia

23 sierpnia 2019

Rekrutacja semestr zimowy 2019/2020

Witamy wszystkich nowych i kontynuujących!

Nowych uczest­ni­ków zapra­sza­my od 5 wrze­śnia.

Wszyst­kich kon­ty­nu­ują­cych Lin­gu­ato­no­wi­czów pro­si­my o potwier­dze­nie pro­po­no­wa­nych przez nas ter­mi­nów od 2 do 5 wrze­śnia. Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Ci któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek otrzy­ma­ją infor­ma­cję o ter­mi­nie zajęć mailem. Potwier­dze­nie tego ter­mi­nu rów­nież jest koniecz­ne.

We wrześniu szkoła otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku od 12:00 do 19:00.

 

  • Dzie­ci w wie­ku 3 - 5 lat kwa­li­fi­ko­wa­ne są na pod­sta­wie wie­ku, na zapi­sy zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00.
  • Dzie­ci w wie­ku 6 - 8 lat zapra­sza­my na lek­cję kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W gru­pie max. 8-oso­bo­wej dzie­ci wyko­nu­ją róż­ne zada­nia w spo­sób natu­ral­ny i bez­stre­so­wy a nauczy­cie­le oce­nia­ją ich umie­jęt­no­ści. W kil­ka minut po lek­cji wynik kwa­li­fi­ka­cji jest goto­wy.
    Udział w lek­cji wyma­ga zapi­su tele­fo­nicz­nie: 81 5278817 / 81 5340899 lub mailo­wo: kontakt@linguaton.pl
    Lek­cje kwa­li­fi­ka­cyj­ne odby­wa­ją się codzien­nie od 9 wrze­śnia do wypeł­nie­nia wszyst­kich miejsc. Lek­cja odby­wa się w godzi­nach od 17:00 do 17:45.
  • Dzie­ci w wie­ku 9 - 12 lat (do 6 kla­sy włącz­nie) zapra­sza­my na rekru­ta­cję od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 19:00

 

Lek­cja kwa­li­fi­ka­cyj­na jest jedy­nie dla dzie­ci w wie­ku 6-8lat. 

Szcze­gó­ły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Z zapi­sem na kurs nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.
Do zoba­cze­nia!

15 maja 2019

Kursy Wakacyjne

14 maja 2018

Kursy Wakacyjne

13 października 2017

Ferie zimowe z S.P.A

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

6 listopada 2014

TEDxLublin 2014

23 października 2014

Ferie zimowe

11 sierpnia 2014

Rekrutacja

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

16 kwietnia 2014

Easter 2014

12 kwietnia 2014

Maki’ under contruction

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

14 listopada 2013

Translation Competition

13 października 2013

TEDxLUBLIN

6 czerwca 2013

Kursy wakacyjne

22 maja 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

1 kwietnia 2013

Happy Easter

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

16 grudnia 2012

20 lat Linguatonu

8 grudnia 2012

2 lata Sportspark

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

22 maja 2012

KURSY WAKACYJNE

20 marca 2012

Zwierciadła”

13 lutego 2012

Happy Valentine’s Day

22 listopada 2011

Klub Badmintona FZ Lublin

18 października 2011

Linguaton Youth Camp

13 października 2011

Unikalne praktyki zagraniczne

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

łącznie 56 wpisów w kategorii: Wydarzenia


Projekt i wykonanie: Enzo