Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

3 grudnia 2014

Charytatywny Pokaz Mody “Postaw z nami krok” dla Julki Piskorskiej

7 grud­nia o godzi­nie 17 w Cen­trum Kul­tu­ry w Lubli­nie odbę­dzie się Cha­ry­ta­tyw­ny Pokaz Mody „Postaw z nami krok” dla Jul­ki Piskor­skiej.

Ubra­nia pre­zen­to­wa­ne na wybie­gu pocho­dzą ze skle­pu Sty­le­ro­om, Sky’s the limit sco­re. Zapre­zen­to­wa­na będzie rów­nież jed­na sukien­ka La mani, któ­rą będzie moż­na kupić pod­czas inter­ne­to­wej licy­ta­cji na stro­nie alle­gro. Ponad to po poka­zie odbę­dzie się licy­ta­cja róż­nych przed­mio­tów od pro­jek­tan­tów, będzie moż­na kupić mate­ria­ło­we tor­by zapro­jek­to­wa­ne i poma­lo­wa­ne przez uczniów Liceum Pla­stycz­ne­go w Lubli­nie. Całe wyda­rze­nie zakoń­czy ban­kiet. Naszym celem jest nagło­śnić pro­blem Jul­ki Piskorskiej.Julka uro­dzi­ła się z wro­dzo­ną wadą nóg – bra­ku­je w nich kości strzał­ko­wych. Musi przejść bar­dzo kosz­tow­ną ope­ra­cję w USA do 24 mie­sią­ca życia, w tej chwi­li ma 16 mie­się­cy. W prze­ciw­nym razie jej nóż­ki od kolan zosta­ną ampu­to­wa­ne. Chce­my, aby jak naj­więk­sze gro­no osób się o niej dowie­dzia­ło. Ponad­to, pra­gnie­my zgro­ma­dzić bra­ku­ją­cą sumę pie­nię­dzy na ope­ra­cję dla dziew­czyn­ki. Dodat­ko­wo, waż­nym aspek­tem nasze­go pro­jek­tu jest jego nazwa - „Postaw z nami krok”. Ma on dwa zna­cze­nia - po pierw­sze: model­ki na wybie­gu sta­wia­ją wie­le kro­ków, aby zapre­zen­to­wać daną kre­ację, a oso­by, któ­re przyj­dą na nasze wyda­rze­nie rów­nież będą musia­ły posta­wić z nami wie­le kro­ków. Po dru­gie, dzię­ki naszej ini­cja­ty­wie, Julia będzie w sta­nie posta­wić swój, pierw­szy, wyma­rzo­ny krok.


Projekt i wykonanie: Enzo