Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

13 maja 2013

Darmowy test TOEIC

Lin­gu­aton jest Akre­dy­to­wa­nym Cen­trum Egza­mi­na­cyj­nym ETS - naj­więk­szej glo­bal­nej insty­tu­cji zaj­mu­ją­cej się cer­ty­fi­ko­wa­niem umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

Wię­cej infor­ma­cji:  TUTAJ 

sprawdź swój angielski za darmo

Spe­cjal­nie dla Cie­bie ETS przy­go­to­wa­ło dar­mo­wy test, któ­ry pozwo­li Ci okre­ślić poziom zaawan­so­wa­nia na ska­li CEF i dzię­ki któ­re­mu poznasz Cer­ty­fi­kat TOEIC® - naj­czę­ściej zda­wa­ny test języ­ko­wy na świe­cie.

Wejdź na tą stro­nę: www.testujangielski.pl – zakład­ka: PEŁNY TEST ZA DARMO Film z krót­kim prze­wod­ni­kiem po stro­nie znaj­dziesz tutaj

Jeśli zain­te­re­su­je Cię przy­go­to­wa­nie do TOEIC®, chęt­nie Ci w tym pomo­że­my na naszych zaję­ciach. Gdy uznasz, że chcesz przy­stą­pić do testu i zdo­być ten pre­sti­żo­wy Cer­ty­fi­kat, zare­je­stru­jesz się na sesję egza­mi­na­cyj­ną w naszym ośrod­ku. Po roz­wią­za­niu testu wyślij nam swój wynik na adres mailo­wy: kontakt@linguaton.pl Możesz to zro­bić z pozio­mu stro­ny wyświe­tla­ją­cej uzy­ska­ną przez Cie­bie punk­ta­cję. Tego testu nie możesz oblać, to jed­na z jego wie­lu zalet!


Projekt i wykonanie: Enzo