Powrót do listy

Co nowego?

11 lutego 2022

Ferie zimowe 2022

Infor­mu­je­my, że zaję­cia w okre­sie ferii zimo­wych się nie oby­wa­ją. 

W cza­sie ferii (14.02 - 27.02) szko­ła otwar­ta będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 - 19:00.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go na kontakt@linguaton.pl

 

Życzy­my uda­nych ferii zimo­wych!


Projekt i wykonanie: Enzo