Powrót do listy

Co nowego?

29 września 2011

Goście z programu GRUNDTVIG

Lin­gu­aton gościł uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­we­go szko­le­nia  pt. Moder­ni­ty and tra­di­tion in adult edu­ca­tion. Orga­ni­za­to­rem szko­le­nia w ramach pro­gra­mu Ucze­nie się przez całe życie – Grund­tvig była Fun­da­cja Fun­du­szu Ini­cja­tyw FFI. Po pre­zen­ta­cji szko­ły odby­ło się spo­tka­nie z jed­nym z naszych lek­to­rów Micha­łem Sta­szew­skim, któ­ry opo­wie­dział gościom z  Austrii, Bel­gii i Por­tu­ga­lii o funk­cjo­no­wa­niu plat­for­my e-lin­gu­aton i meto­dzie blen­ded lear­ning. Razem z Joh­nem Doher­ty i Wit­kiem Woj­tasz­ko, któ­rzy pro­wa­dzi­li szko­le­nie, roz­ma­wia­li­śmy rów­nież o moż­li­wo­ściach akty­wi­za­cji doro­słych i o podej­mo­wa­niu przez nich nowych wyzwań. 


Projekt i wykonanie: Enzo