Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

6 maja 2014

II edycja “Linguaton nas kręci”

Kocha­ni Lin­gu­ato­no­wi­cze

Corocz­na impre­za majo­wa zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Jak co roku chce­my z Wami spę­dzić ‘quali­ty time’, więc tak jak rok temu chce­my zapro­sić Was do udzia­łu w już w dru­giej edy­cji RAJDU ROWEROWEGO ‘Lin­gu­aton nas krę­ci’, któ­ry zakoń­czy się impre­zą BBQ w ogro­dzie szko­ły.

Rajd odbę­dzie się 24 maja 2014 r. o godzi­nie 15:00. W tej edy­cji mogą wziąć udział nasi stu­den­ci w wie­ku od 13 lat. (Oso­by nie­peł­no­let­nie będą mogły wziąć udział w raj­dzie wyłącz­nie po uzy­ska­niu pisem­nej zgo­dy od rodzi­ców na uczest­nic­two)

Rajd rowe­ro­wy będzie trwał ok. 3h i wyru­szy ze szko­ły Lin­gu­aton przy ul. Paśni­kow­skie­go 4a, gdzie roz­da­ne będą koszul­ki Raj­du Rowe­ro­we­go. Pla­no­wa­na godzi­na roz­po­czę­cia raj­du to 15:00. (suge­ru­je­my przy­je­chać wcze­śniej by wybrać sobie dobry roz­miar koszul­kiJ)

Rajd zakoń­czy się rów­nież w szko­le Lin­gu­aton, gdzie będzie­my kon­ty­nu­ować zaba­wę przy gril­lu.

Przed roz­po­czę­ciem raj­du, każ­dy uczest­nik musi zapo­znać się z regu­la­mi­nem i go pod­pi­sać, oso­by nie­peł­no­let­nie będą musia­ły dostar­czyć pisem­ną zgo­dę rodziców/opiekunów na uczest­nic­two. Oso­by, któ­re tego nie zro­bią nie będą dopusz­czo­ne do wzię­cia udzia­łu w Raj­dzie.

TRASA:


Projekt i wykonanie: Enzo