Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

9 grudnia 2012

Koncert jazzowy Stana Breckenrigde’a

 

Z oka­zji 20-lecia naszej szko­ły zapra­sza­my wszyst­kich obec­nych i byłych stu­den­tów Lin­gu­ato­nu oraz wszyst­kich innych kocha­ją­cych jazz na kon­cert Sta­na Breckenridge’a  „Z miło­ści do jaz­zu”, któ­ry odbę­dzie się  12 grud­nia (śro­da) o godzi­nie 19:00 w Cen­trum Kon­gre­so­wym Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go (ul. Aka­de­mic­ka 15).

Wyda­rze­nie to będzie dosko­na­łą ilu­stra­cją wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru szko­ły, któ­ra nie tyl­ko z powo­dze­niem uczy języ­ka angiel­skie­go, ale otwie­ra umy­sły i daje klucz do pozna­nia całe­go świa­ta.

Jed­ną z misji szko­ły jest krze­wie­nie kul­tu­ry anglo­sa­skiej w Pol­sce. 

 

wstęp wol­ny 

Wię­cej infor­ma­cji na temat Sta­na Brec­ken­rid­ge moż­na zna­leźć TUTAJ


Projekt i wykonanie: Enzo