Powrót do listy

Co nowego?

3 września 2012

Konkurs 20 lat Linguaton

Kon­kurs „20 lat Lin­gu­aton” star­tu­je dzi­siaj!!!

Zasa­dy są pro­ste, odpo­wiedz na 5 pytań i wyślij odpo­wie­dzi  wraz ze swo­imi dany­mi oso­bo­wy­mi na konkurs@linguaton.pl . Spo­śród nade­sła­nych maili roz­lo­su­je­my 3 nagro­dy (bony na kurs angiel­skie­go w Lin­gu­ato­nie o war­to­ści 150zł, 100zł i 50zł). Regu­la­min kon­kur­su znaj­dzie­cie na Lin­gu­aton fan­pa­ge i na www.linguaton.pl w zakład­ce aktu­al­no­ści / 20 lat Lin­gu­ato­nu.

Oto pyta­nia pierw­szej edy­cji kon­kur­su. Macie czas do piąt­ku (7.09). Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne w nie­dzie­lę (09.09).

Good luck!!!

 

  1. How many gold medals did Gre­at Bri­ta­in win in Lon­don Olym­pics 2012?
  2. Which of the Lin­gu­aton teachers is also a skiing instruc­tor? (go to linguaton.pl)
  3. Name ALL the capi­tal cities of the coun­tries in the UK.
  4. Name one teacher who runs Advan­ced cour­ses at Lin­gu­aton this year.
  5. Which city is known as the Big Apple?

Projekt i wykonanie: Enzo