Powrót do listy

Co nowego?

17 maja 2012

Konkurs wiedzy z prawa karnego

Jeste­śmy tam, gdzie są nasi stu­den­ci.

Lin­gu­aton jest spon­so­rem kon­kurs wie­dzy z zakre­su pra­wa kar­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go w dwóch eta­pach przez Sek­cję Pra­wa Kar­ne­go Stu­denc­kie Koło Nauko­we Praw­ni­ków UMCS. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su prze­wi­dzia­ne jest na 17 maja 2012. Cie­szy­my się, że wśród lau­re­atów poprzed­nich edy­cji kon­kur­sów prga­ni­zo­wa­nych przez SKNP są rów­nież nasi stu­den­ci, uczest­ni­cy kur­sów Legal English.

Trzy­ma­my kciu­ki!


Projekt i wykonanie: Enzo