Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

14 maja 2021

Kursy wakacyjne 2020/2021

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi!

Dla więk­szo­ści to czas wol­ny od nauki, ale wca­le tak nie musi być. Prze­cież waka­cje to ide­al­ny moment na nad­ro­bie­nie  pew­nych zale­gło­ści, zdo­by­cie nowych umie­jet­no­ści lub po pro­stu kon­takt z języ­kiem non stop.

 

Oto nasza ofer­ta kur­sów waka­cyj­nych na ten rok.

Pla­nu­je­my gru­py dla doro­słych ONLINE.

Podob­nie jak w poprzed­nich latach zaję­cia odby­wać się będą popo­łu­dnia­mi, 2 razy w tygo­dniu po 3 godzi­ny lek­cyj­ne.

Kur­sy zaczy­na­my 14 czerw­ca i koń­czy­my 31 lip­ca.

Cena 650 PLN za 40 godzin lek­cyj­nych.

 

Zapi­sy na kurs odby­wać się będą od 17 maja w for­mie zdal­nej.

Aby spraw­dzić swój poziom napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Rekru­ta­cja na kurs waka­cyj­ny opie­ra się na teście pozio­mu­ją­cym. Po napi­sa­niu testu skon­tak­tuj się ze szko­łą w celu usta­le­nia ter­mi­nu zajęć. 

  • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
  • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
  • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres  i klik­nij zapisz.
  • wpisz KOD testu - 920205


Projekt i wykonanie: Enzo