Powrót do listy

Co nowego?

13 maja 2022

Kursy wakacyjne 2021/2022

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi!

Dla więk­szo­ści to czas wol­ny od nauki, ale wca­le tak nie musi być. Prze­cież waka­cje to ide­al­ny moment na nad­ro­bie­nie  pew­nych zale­gło­ści, zdo­by­cie nowych umie­jet­no­ści lub po pro­stu kon­takt z języ­kiem non stop.

 

Oto nasza ofer­ta kur­sów waka­cyj­nych na ten rok.

Pla­nu­je­my gru­py ONLINE dla doro­słych.

Podob­nie jak w poprzed­nich latach zaję­cia odby­wać się będą popo­łu­dnia­mi, 2 razy w tygo­dniu po 2 godzi­ny zega­ro­we.

Kur­sy zaczy­na­my 13 czerw­ca i koń­czy­my 31 lip­ca.

Cena 850 PLN za 26 godzin zega­ro­wych.

 

Zapi­sy na kurs odby­wać się będą od 16 maja do 10 czerw­ca w for­mie zdal­nej na pod­sta­wie testu pozio­mu­ją­ce­go onli­ne. 

Aby spraw­dzić swój poziom napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Po napi­sa­niu testu skon­tak­tuj się ze szko­łą w celu usta­le­nia ter­mi­nu zajęć. 

  • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
  • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
  • wpisz swój adres mail (wyma­ga­ne), tele­fon, datę uro­dze­nia, adres (opcjo­nal­nie)  i klik­nij zapisz.
  • wpisz KOD testu - 297930


Projekt i wykonanie: Enzo