Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

15 maja 2019

Kursy Wakacyjne

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi!

Dla więk­szo­ści to czas wol­ny od nauki, ale wca­le tak nie musi być. Prze­cież waka­cje to ide­al­ny moment na nad­ro­bie­nie  pew­nych zale­gło­ści, zdo­by­cie nowych umie­jet­no­ści lub po pro­stu kon­takt z języ­kiem non stop.

 

Oto nasza ofer­ta kur­sów waka­cyj­nych na ten rok.

Pla­nu­je­my gru­py dla doro­słych.

Podob­nie jak w poprzed­nich latach zaję­cia odby­wać się będą popo­łu­dnia­mi, 2 razy w tygo­dniu po 3 godzi­ny lek­cyj­ne.

Kur­sy zaczy­na­my 17 czerw­ca i koń­czy­my 31 lip­ca.

Cena 620 PLN za 40 godzin lek­cyj­nych.

 

Zapra­sza­my do zapi­sów w szko­le. 


Projekt i wykonanie: Enzo