Kursy EFS

Pro­jekt „Kom­pe­ten­cje języ­ko­we pod­sta­wą suk­ce­su zawo­do­we­go”

Celem pro­jek­tu jest popra­wa kon­ku­ren­cyj­no­ści 14 przed­się­biorstw z woje­wódz­twa lubel­skie­go poprzez spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nia z zakre­su języ­ka angiel­skie­go, pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia oraz obsłu­gi kom­pu­te­ra.

Szko­le­nia w pro­jek­cie:

Język angiel­ski

 • 160 h w tym 120 h sta­cjo­nar­nych i 40 h na plat­for­mie e-lear­nin­go­wej (max. 60 spo­tkań x 2 godzi­ny)
 • 12 grup śred­nio po 10 osób

Pro­mo­cja i pro­fi­lak­ty­ka zdro­wia

 • 16 h (4 spo­tka­nia x 4 h)
 • 1 gru­pa - 9 osób

Szko­le­nie z zakre­su obsłu­gi kom­pu­te­ra

 • 16 h
 • dla 1 oso­by

 

Do udzia­łu w pro­jek­cie zapra­sza­my:

 1. mikro­przed­się­bior­ców (w tym samo­za­trud­nio­nych) posia­da­ją­cych jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go oraz
 2. ich pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę pra­cu­ją­cych lub zamel­do­wa­nych na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go.

Udział w szko­le­niu jest bez­płat­ny.

Pro­jekt obję­ty jest zasa­da­mi pomo­cy de mini­mis. W związ­ku z tym, w dniu pod­pi­sa­nia umo­wy wewnątrz­pro­jek­to­wej pomię­dzy Lin­gu­aton s.c. A.A.M. Jani­szew­scy a przed­się­bior­cą dele­gu­ją­cym pra­cow­ni­ka na szko­le­nie, przed­się­bior­ca ten otrzy­ma zaświad­cze­nie o wyso­ko­ści otrzy­ma­nej pomo­cy de mini­mis.

 

O pro­jek­cie

Czas: 15 kwiet­nia 2013 – 14 sierp­nia 2014

Miej­sce szko­leń: Lublin

Zapew­nia­my:

 • wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę tre­ner­ską
 • pro­fe­sjo­nal­ne mate­ria­ły szko­le­nio­we
 • zaświad­cze­nia o ukoń­cze­niu szko­le­nia
  (zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem MEN z dnia 3.02.2006 r. w spra­wie uzy­ski­wa­nia oraz uzu­peł­nia­nia przez oso­by doro­słe wie­dzy ogól­nej, umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych w for­mach pozasz­kol­nych)
 • kawę/herbatę pod­czas szko­leń

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Kapi­tał Ludz­ki 2007-2013, Prio­ry­tet VIII – „Regio­nal­ne kadry gospo­dar­ki”, Dzia­ła­nie 8.1 – „Roz­wój pra­cow­ni­ków i przed­się­biorstw w regio­nie”, Pod­dzia­ła­nie 8.1.1 – „Wspie­ra­nie roz­wo­ju kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i doradz­twa dla przed­się­biorstw”.

Rekru­ta­cja

Aby wziąć udział w pro­jek­cie, nale­ży:

 1. Pobrać doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne z tej stro­ny lub z biu­ra pro­jek­tu.
 2. Wypeł­nić doku­men­ty i zło­żyć je biu­rze pro­jek­tu (razem z nie­zbęd­ny­mi załącz­ni­ka­mi).
 3. Wypeł­nić for­mu­larz dia­gno­zu­ją­cy i dekla­ra­cję uczest­nic­twa w pro­jek­cie.

Oso­by nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne z powo­du bra­ku miejsc umiesz­czo­ne zosta­ną na liście rezer­wo­wej.
Z przed­się­bior­ca­mi pod­pi­sa­ne zosta­ną umo­wy wewnątrz­pro­jek­to­we.
Rekru­ta­cja pro­wa­dzo­na jest zgod­nie z poli­ty­ka­mi hory­zon­tal­ny­mi UE, w tym poli­ty­ką rów­nych szans.

Eta­py pro­ce­su rekru­ta­cji:

Etap 1. Wypeł­nie­nie przez kan­dy­da­ta doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie uczest­nic­twa w pro­jek­cie, w tym pod­pi­sa­nie Regu­la­mi­nu oraz dorę­cze­nie kom­ple­tu doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych do biu­ra pro­jek­tu.

Etap 2. Wery­fi­ka­cja kry­te­riów for­mal­nych.

Etap 3. Pod­pi­sa­nie umo­wy wewnątrz­pro­jek­to­wej pomię­dzy Orga­ni­za­to­rem, a Bene­fi­cjen­tem Osta­tecz­nym (Przed­się­bior­cą).

Etap 4. Spo­rzą­dze­nie listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowaniu do udzia­łu w pro­jek­cie (lista pod­sta­wo­wa i rezer­wo­wa uczest­ni­ków).

 1. Przed­się­bior­cy zobo­wią­za­ni są dostar­czyć doku­men­ta­cję rekru­ta­cyj­ną obej­mu­ją­cą:
  1. for­mu­larz zgło­sze­nio­wy,
  2. kopię sta­tu­tu lub inne­go doku­men­tu (np. wpis do odpo­wied­nie­go reje­stru lub ewi­den­cji) potwier­dza­ją­ce­go rodzaj dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­cę,
  3. aktu­al­ny wyciąg z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, inne­go wła­ści­we­go reje­stru lub inny doku­ment potwier­dza­ją­cy oso­bo­wość praw­ną wraz z dany­mi oso­by upo­waż­nio­nej do podej­mo­wa­nia decy­zji wią­żą­cych w imie­niu przed­się­bior­cy z okre­su nie dłuż­sze­go niż 3 mie­sią­ce przed dniem zło­że­nia kom­ple­tu wyma­ga­nych doku­men­tów,
  4. oświad­cze­nie o otrzy­ma­nej pomo­cy de mini­mis wraz z kopia­mi zaświad­czeń o pomo­cy de mini­mis jakie Bene­fi­cjent pomo­cy otrzy­mał w cią­gu 3 ostat­nich lat tj. jakie otrzy­mał w roku, w któ­rym ubie­ga się o pomoc oraz w cią­gu 2 poprze­dza­ją­cych go lat lub oświad­cze­nia o jej nie­otrzy­ma­niu – w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o pomoc de mini­mis (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 1),
  5. for­mu­larz infor­ma­cji przed­sta­wia­nych przy ubie­ga­niu się o pomoc de mini­mis (zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 29 mar­ca 2010 r. w spra­wie zakre­su infor­ma­cji przed­sta­wia­nych przez pod­miot ubie­ga­ją­cy się o pomoc de mini­mis) wraz z załą­czo­nym spra­woz­da­niem finan­so­wym za 3 ostat­nie zamknię­te lata obro­to­we (jeśli pod­miot zobo­wią­za­ny jest do spo­rzą­dza­nia spra­woz­dań zgod­nie z usta­wą z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o rachun­ko­wo­ści). (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 2),
  6. oświad­cze­nie okre­śla­ją­ce przy­na­leż­ność pod­mio­tu do danej kate­go­rii MŚP. (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 3),
  7. oświad­cze­nie o nie­ko­rzy­sta­niu przez przed­się­bior­stwo dotąd ze wspar­cia w zakre­sie pro­jek­tów szko­le­nio­wych w ramach Pod­dzia­ła­nia 8.1.1 i 8.1.2 PO KL (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 4),
  8. oświad­cze­nie, iż przed­się­bior­ca pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą i posia­da sie­dzi­bę, oddział lub filię na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 4),
  9. oświad­cze­nie o zapo­zna­niu się i akcep­ta­cji posta­no­wień zawar­tych w Regu­la­mi­nie uczest­nic­twa w pro­jek­cie (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 4),
  10. wzór oświad­cze­nia o obo­wiąz­ku skła­da­nia rocz­nych spra­woz­dań finan­so­wych (Wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 5).
 2. Przed­się­bior­cy zobo­wią­za­ni są do dostar­cze­nia nastę­pu­ją­cych doku­men­tów, któ­re sta­no­wić będą załącz­ni­ki do umo­wy z Orga­ni­za­to­rem (umo­wa wewnątrz­pro­jek­to­wa):
  1. listę osób odde­le­go­wa­nych do udzia­łu w szko­le­niach,
  2. kopie doku­men­tów wymie­nio­nych powy­żej w pkt. 1 od e do h wraz z oświad­cze­niem, iż dane w nich zawar­te są aktu­al­ne na dzień pod­pi­sa­nia umo­wy z Orga­ni­za­to­rem.
 3. Pra­cow­ni­cy przed­się­biorstw zakwa­li­fi­ko­wa­nych do udzia­łu w pro­jek­cie, któ­rzy zosta­ną wyde­le­go­wa­ni przez pra­co­daw­cę do uczest­nic­twa w szko­le­niach zobo­wią­za­ni są dostar­czyć nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
  1. dekla­ra­cję uczest­nic­twa w pro­jek­cie (wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 6),
  2. kar­tę danych uczest­ni­ka pro­jek­tu (wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 7),
  3. oświad­cze­nie uczest­ni­ka pro­jek­tu oraz o zamiesz­ki­wa­niu na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go zgod­nie z usta­wą Kodeks Cywilny/ oświad­cze­nie o wyko­ny­wa­niu pra­cy na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go (wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 8),
  4. zaświad­cze­nie o zatrud­nie­niu wraz ze wska­za­niem zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska (wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 9).

Pro­si­my o druk dwu­stron­ny skła­da­nych doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych.

 

Kon­takt

Biu­ro pro­jek­tu:

ul. Paśni­kow­skie­go 4a
20-707 Lublin
tel. (81) 5340899
ponie­dzia­łek – pią­tek: od 8:00 do 16:00
ema­il: kursyefs@linguaton.pl
stro­na inter­ne­to­wa: www.linguaton.pl/kursyefs

www.efs.lubelskie.pl
www.efs.gov.pl

Pro­to­kół powo­ła­nia komi­sji oce­ny ofert do zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr: NR 1/POKL/2013
stro­na 1, stro­na 2, stro­na 3, stro­na 4

Pro­to­kół nego­cja­cji ust­nych do zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr: NR 1/POKL/2013
stro­na 1

W spra­wie rekru­ta­cji:

Spe­cja­li­sta ds. spra­woz­daw­czo­ści i roz­li­czeń

Marek Lewan­dow­ski
tel. 81 527 88 17
tel. kom. 791 111 044

Koor­dy­na­tor pro­jek­tu:

Mał­go­rza­ta Mły­nar­czyk
tel. 81 440 87 00


Załącz­ni­ki

 1. Regu­la­min uczest­nic­twa w pro­jek­cie
 2. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy do pro­jek­tu
 3. Zał. nr 1 Oświad­cze­nie o otrzy­ma­nej pomo­cy de mini­mis
 4. Zał. nr 2 For­mu­larz infor­ma­cji przed­sta­wio­nych przy ubie­ga­niu się o pomoc de mini­mis
 5. Zał. nr 3 Oświad­cze­nie okre­śla­ją­ce przy­na­leż­ność do danej kate­go­rii przed­się­bior­stwa
 6. Zał. nr 4 Oświad­cze­nie o nie­ko­rzy­sta­niu ze wspar­cia w ramach 8.1.1 i 8.1.2
 7. Zał. nr 5 Oświad­cze­nie o obo­wiąz­ku skła­da­nia rocz­nych spra­woz­dań finan­so­wych
 8. Zał. nr 6 Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w pro­jek­cie
 9. Zał. nr 7 Kar­ta danych uczest­ni­ka pro­jek­tu
 10. Zał. nr 8 Oświad­cze­nie uczest­ni­ka pro­jek­tu
 11. Zał. nr 9 Zaświad­cze­nie o zatrud­nie­niu

Projekt i wykonanie: Enzo