Powrót do listy

Co nowego?

11 marca 2020

Linguaton BEZ wirusa

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z potwier­dzo­nym przy­pad­kiem koro­na­wi­ru­sa (COVID-19) w szko­le w Nie­drzwi­cy Dużej, do któ­rej uczęsz­cza kil­ku naszych uczniów, zacho­wu­jąc wszel­kie środ­ki ostroż­no­ści odwo­łu­je­my wszyst­kie zaję­cia w szko­le Lin­gu­aton do koń­ca tygo­dnia tj. 15.03. W spra­wach pil­nych moż­na kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z recep­cją w godzi­nach 8:00-11:00 i od 16:00-19:00 lub mailo­wo.

Bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich uczest­ni­ków naszych kur­sów oraz naszych pra­cow­ni­ków jest dla nas naj­waż­niej­sze. Jest to sytu­acja dla nas wszyst­kich nowa i bar­dzo trud­na i mamy nadzie­ję, że spo­tka się z Pań­stwa peł­nym zro­zu­mie­niem. Nasza decy­zja wyni­ka z tro­ski o dobro nas wszyst­kich i wie­rzy­my, że szyb­ka reak­cja pozwo­li nam wró­cić do nor­mal­no­ści naj­szyb­ciej jak to moż­li­we.

Dodat­ko­we wyja­śnie­nie

W związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi i sze­rzą­cy­mi się plot­ka­mi na temat koro­na­wi­ru­sa w szko­le Lin­gu­aton infor­mu­je­my, że

  1. Nie ma w szko­le Lin­gu­aton osób z potwier­dzo­nym zara­że­niem koro­na­wi­ru­sem.
  2. Wirus został potwier­dzo­ny w szko­le pod­sta­wo­wej w Nie­drzwi­cy Dużej, a nie w Lin­gu­ato­nie.
  3. Lek­tor­ka z Lin­gu­ato­nu nie pra­cu­je w szko­le w Nie­drzwi­cy Dużej, ale mia­ła kon­takt z oso­bą, któ­ra tam pra­cu­je (nie z oso­bą z potwier­dzo­nym zara­że­niem). Są też w Lin­gu­ato­nie dzie­ci ze szko­ły w Nie­drzwi­cy. Ten wła­śnie fakt był pod­sta­wą odwo­ła­nia zajęć w szko­le Lin­gu­aton w tym tygo­dniu.
  4. Pre­wen­cja ozna­cza dzia­ła­nie PRZED, a nie PO. Zawie­si­li­śmy kur­sy, aby unik­nąć poten­cjal­nych zara­żeń. Tym samym nie chce­my dopu­ścić do tego, aby poja­wi­ły się w naszej szko­le.

Pod­kre­śla­my, że nasze dzia­ła­nia mają cha­rak­ter WYŁĄCZNIE PREWENCYJNY.


Projekt i wykonanie: Enzo