Powrót do listy

Co nowego?

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

Kocha­ni Lin­gu­ato­no­wi­cze

Corocz­na impre­za majo­wa zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Jak co roku chce­my z Wami spę­dzić ‘quali­ty time‘, więc zamiast zamy­kać się w barze powstał pomysł RAJDU ROWEROWEGO, któ­ry zakoń­czy się impre­zą BBQ w ogro­dzie szko­ły.

Odbę­dą się dwie edy­cje PIERWSZEGO RAJDU ROWEROWEGO zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez LINGUATON.

1. Edy­cja dla mło­dzie­ży– Odbę­dzie się 18.05.2013.  Oso­by w wie­ku od 13 do 18 lat będą mogł­by wziąć udział w raj­dzie wyłącz­nie po uzy­ska­niu pisem­nej zgo­dy od rodzi­ców na uczest­nic­two.  

             a) Oso­by poni­żej 13 lat będą mogł­by wziąć udział w raj­dzie wyłącz­nie pod sta­łym nad­zo­rem rodzica/opiekuna

2. Edy­cja dla doro­słych – Odbę­dzie się 19.05.2013.  oso­by w wie­ku od 18 do 99+

Rajd rowe­ro­wy będzie trwał ok. 3h i wyru­szy ze szko­ły Lin­gu­aton przy ul. Paśni­kow­skie­go 4a, gdzie roz­da­ne będą koszul­ki Raj­du Rowe­ro­we­go. Pla­no­wa­na godzi­na roz­po­czę­cia raj­du to 15:00. (suge­ru­je­my przy­je­chać wcze­śniej by wybrać sobie dobry roz­miar koszul­ki:))

Rajd zakoń­czy się rów­nież w szko­le Lin­gu­aton, gdzie będzie­my kon­ty­nu­ować zaba­wę przy gril­lu.

Przed roz­po­czę­ciem raj­du, każ­dy uczest­nik musi zapo­znać się z regu­la­mi­nem i go pod­pi­sać, oso­by nie­peł­no­let­nie dostar­czyć będą musia­ły jesz­cze pisem­ną zgo­dę rodzi­ców na uczest­nic­two. Oso­by, któ­re tego nie zro­bią nie będą dopusz­czo­ne do wzię­cia udzia­łu w Raj­dzie.

 Regu­la­min i oświad­cze­nie dla nie­peł­no­let­nich dostęp­ne są poni­żej


Projekt i wykonanie: Enzo