Powrót do listy

Co nowego?

20 marca 2012

Linguaton sponsorem UFF2012

UFF to Unia Film Festi­val, kon­kurs na naj­lep­szy film fabu­lar­ny dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa lubel­skie­go. Cie­szy­my się, że mogli­śmy wes­przeć dru­gą edy­cja kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lubli­nie. Finał odbył się 23 mar­ca 2012 w Kinie Baj­ka.

 

wię­cej na Face­bo­oku

Aktu­ali­za­cja

Zdję­cia moż­na zna­leźć tutaj


Projekt i wykonanie: Enzo