MiniKids

Angielski dla dzieci - Lublin

Adap­ta­cyj­ne i ogól­no­ro­zwo­jo­we zaję­cia dla dzie­ci w Lubli­nie do lat trzech z udzia­łem rodzi­ców

Szu­kasz zajęć dla dzie­ci w Lubli­nie z języ­ka angiel­skie­go, któ­re będą jed­no­cze­śnie wspie­rać jego wszech­stron­ny roz­wój? Nowa pro­po­zy­cja Lin­gu­aton kie­ro­wa­na jest do rodzi­ców, któ­rzy dba­ją o roz­wój języ­ko­wy swo­ich dzie­ci od naj­młod­szych lat i pra­gną by ich dzie­ci pozna­wa­ły język w kre­atyw­nym i inspi­ru­ją­cym oto­cze­niu.

Czytaj więcej

Jak wyglądają zajęcia dla dzieci w Lublinie
w Mini Kids?

chlopiec

Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są przez doświad­czo­nych peda­go­gów w obec­no­ści rodzi­ców, któ­rzy mają moż­li­wość obser­wa­cji swo­ich pociech i ich zacho­wań w gru­pie.

pedzel

Na zaję­ciach wyko­rzy­stu­je­my prze­my­śla­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne - muzycz­ne, pla­stycz­ne i rucho­we - pobu­dza­ją one kre­atyw­ność dziec­ka, któ­re w natu­ral­ny spo­sób, szyb­ko przy­swa­ja tre­ści dydak­tycz­ne i angiel­ski sys­tem fonicz­ny.

globus

Każ­de spo­tka­nie z angiel­skim dla dzie­ci w Lubli­nie w Mini Kids opie­ra się na tema­cie prze­wod­nim wzbo­ga­ca­nym regu­lar­nie o nowe ele­men­ty poznaw­cze.

strzalka

Celem zajęć jest przede wszyst­kim wszech­stron­ny, inte­lek­tu­al­ny, emo­cjo­nal­ny i fizycz­ny roz­wój dziec­ka.

ksiazka

Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są po angiel­sku i sta­le obra­zo­wa­ne mimi­ką i gesta­mi nauczy­cie­la a tak­że atrak­cyj­ny­mi mate­ria­ła­mi audio/wizualnymi, dzię­ki cze­mu dziec­ko pozna­je nowy język, jako kolej­ne inspi­ru­ją­ce doświad­cze­nie życio­we.

Angielski dla dzieci w Lublinie w Mini Kids
to same plusy :)

Dla maluchów

Zaję­cia dla dzie­ci w Lubli­nie w Mini Kids pro­wa­dzo­ne są róż­no­rod­ny­mi meto­da­mi dosto­so­wa­ny­mi do wyko­ny­wa­nych zadań. Dziec­ko z łatwo­ścią akcep­tu­je, przy­swa­ja i zapa­mię­tu­je pro­ste sche­ma­ty edu­ka­cyj­ne, cie­sząc się z pierw­szych suk­ce­sów. Sty­mu­lu­je­my wszyst­kie jego zmy­sły, aby nowy język pozna­wa­ło w natu­ral­ny, naj­bar­dziej efek­tyw­ny spo­sób.

Dzię­ki powta­rzal­nym zaba­wom edu­ka­cyj­nym, dziec­ko czu­je się pew­nie i bez­piecz­nie przez co lepiej zapa­mię­tu­je prze­ka­zy­wa­ne tre­ści i for­my zacho­wań, jed­no­cze­śnie dosko­na­le się bawiąc.

Dla rodziców

Rodzi­ce mogą obser­wo­wać swo­je dziec­ko, moni­to­ro­wać jego roz­wój i zacho­wa­nie w gru­pie. Zysku­ją cen­ne narzę­dzia dydak­tycz­ne i mnó­stwo pomy­słów do zabaw w domu, a tak­że moż­li­wość uzy­ska­nia rad i wska­zó­wek od psy­cho­lo­ga.

Przede wszyst­kim jed­nak nasza ofer­ta daje moż­li­wość wspól­ne­go prze­ży­wa­nia pierw­szych rado­ści i suk­ce­sów dziec­ka, któ­re odkry­wa nowy świat wspól­nie z bli­ski­mi.

Wspólna radość

Angiel­ski dla dzie­ci w Lubli­nie w Mini Kids daje radość zarów­no dzie­ciom jak i rodzi­com. Wspól­ny czas, zaba­wa i nauka, któ­rej dziec­ko może doświad­czać w obec­no­ści rodzi­ców, jest dla nie­go, na tym eta­pie roz­wo­ju, bez­cen­na. Dzię­ki naszej meto­dzie, rodzi­ce aktyw­nie budu­ją więź z dziec­kiem, co owo­cu­je jego wła­ści­wym roz­wo­jem emo­cjo­nal­nym i pew­no­ścią sie­bie.

Dla malu­cha to jeden z pierw­szych momen­tów nauki i pozna­wa­nia świa­ta w gru­pie rówie­śni­czej. Obec­ność rodzi­ców i opie­ka nauczy­cie­li spra­wia, że dziec­ko ma poczu­cie peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa i szyb­ko adap­tu­je się do nowej sytu­acji, przez co efek­tyw­niej przy­swa­ja nowe umie­jęt­no­ści i odkry­wa nowy fascy­nu­ją­cy świat.

Zapisy trwają cały rok.

Zaję­cia dla naj­młod­szych odby­wają się w raz lub dwa razy w tygo­dniu w sys­te­mie dwu­go­dzin­nym, według poniż­szego har­mo­no­gramu. Jeste­śmy otwar­ci na wszel­kie suge­stie doty­czą­ce ter­mi­nów zajęć. Ponie­waż rozu­miemy, że wycho­wa­nie malu­chów nie zawsze pozwa­la na trzy­ma­nie się usta­lo­nego pla­nu daje­my moż­li­wość odra­bia­nia zajęć w usta­lo­nych wspól­nie ter­mi­nach.

Wię­cej infor­ma­cji w recep­cji szko­ły

Plan zajęć

  Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
 Opcja A    9:00-11:00      
Opcja B         9:00-11:00  
Opcja C           
Opcja D           
Opcja E           
Opcja F           
 Moż­li­wość odra­bia­nia zajęć po uzgod­nie­niu z recep­cją szko­ły

 

Opłaty

270.00 zł mie­siąc Zaję­cia 2 x w tygo­dniu

150.00 zł mie­siąc Zaję­cia 1 x w tygo­dniu


Opła­ty są uśred­nio­ne mie­sięcz­ne, bez wzglę­du na ilość spo­tkań w mie­sią­cu, ponie­waż w jed­nym mie­sią­cu będzie ich wię­cej a w innym mniej.

Rabat rodzin­ny wyno­si 20 zł.

Zapra­sza­my rodzi­ców, któ­rzy pra­gną budo­wać więź z dziec­kiem, roz­wi­jać jego umie­jęt­no­ści, wie­dzę i dosko­na­le się przy tym bawić! Angiel­ski dla dzie­ci w Lubli­nie z Mini Kids skła­da się z wie­lu eta­pów edu­ka­cji języ­ko­wej. W kolej­nych latach dzie­ci mogą kon­ty­nu­ować naukę na dal­szych eta­pach w sys­te­mie stan­dar­do­wym.

Regu­la­min Mini­Kids (pdf)

Zapisy na Mini Kids

Na zapi­sy zapra­sza­my do sekre­ta­ria­tu szko­ły. Jeste­śmy otwar­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku.

ponie­dzia­łek - 8:00 - 20:30
wto­rek - 8:00 - 20:30
śro­da - 8:00 - 20:30
czwar­tek - 8:00 - 20:30
pią­tek - 13:30 - 19:00

Adres
ul. Paśni­kow­skie­go 4A
20-707 Lublin

Kon­takt
81 534 08 99
81 527 88 17
731 622 633

e-mail: kontakt@linguaton.pl

Wybierz naj­lep­szą for­mę roz­wo­ju swo­je­go dziec­ka – wybierz zaję­cia dla dzie­ci – Lublin – Mini Kids!