Lektor Agnieszka Szcześniak

Agniesz­kę od lat fascy­no­wa­ła kul­tu­ra i zwy­cza­je kra­jów anglo­ję­zycz­nych. Kocha Lon­dyn, gdzie szu­ka inspi­ra­cji i ładu­je bate­rie, tam też naro­dzi­ła się jej pasja do języ­ka angiel­skie­go. Uwiel­bia pra­co­wać z ludź­mi. Naj­więk­szą przy­jem­ność spra­wia jej radość z suk­ce­sów swo­ich uczniów. Marzy o podró­ży do Austra­lii i pasjo­nu­je ją zdro­wy wege styl życia. Wol­ny czas spę­dza czy­ta­jąc książ­ki.

Obejrzyj film

Agnieszka Szcześniak
ttlHjli0krw

Projekt i wykonanie: Enzo