Lektorka Aleksandra Mochniej

Ola w wol­nych chwi­lach popi­ja czar­ną kawę, słu­cha­jąc czar­nych płyt winy­lo­wych (choć w swo­jej kolek­cji ma też kil­ka kolo­ro­wych). Patrząc na jej gust fil­mo­wy i muzycz­ny, moż­na stwier­dzić, że uro­dzi­ła się jakieś 5 dekad za póź­no. Oprócz zami­ło­wa­nia do sta­ro­ci, ma też bez­u­ży­tecz­ny talent przy­ta­cza­nia cyta­tów z seria­lu “Friends” w dowol­nej sytu­acji życio­wej.

Obejrzyj film

Aleksandra Mochniej
xBIom7LGBY4

Projekt i wykonanie: Enzo