Lektorka Alicja Kępowicz

Uwiel­bia podró­że, pły­wa­nie, jaz­dę na rowe­rze i czy­ta­nie ksią­żek. Ma arty­stycz­ną duszę. Zda­ła z wyróż­nie­niem na histo­rię sztu­ki, ale zami­ło­wa­nie do języ­ka angiel­skie­go zwy­cię­ży­ło. Uwiel­bia piec, ale robi to rzad­ko (rze­ko­mo z powo­du nad­mia­ru cukru). Pro­wa­dzi kur­sy dla dzie­ci, a jej pod­opiecz­ni nigdy się nie nudzą, bo zaję­cia są peł­ne ener­gii i humo­ru.  Wkrót­ce pla­nu­je opa­ten­to­wać swo­ją meto­dę: moty­wa­cja przez uśmiech. 

Obejrzyj film

Alicja Kępowicz
otpsjTXU5Dw

Projekt i wykonanie: Enzo