Dyrektor Aneta Janiszewska

Mózg całej szko­ły, orga­ni­za­tor­ka, koor­dy­na­tor­ka, pomy­sło­daw­czy­ni, abso­lut­na per­fek­cjo­nist­ka, kobie­ta o nie­spo­ży­tej ener­gii. Uwiel­bia dale­kie podró­że, cho­dze­nie po górach, pły­wa­nie i jaz­dę na rowe­rze. Jest kone­ser­ką czer­wo­ne­go wina, kocha jazz i poezję śpie­wa­ną. Nie zno­si sta­bi­li­za­cji. Cie­ka­we co jesz­cze wymy­śli :)

Obejrzyj film

Aneta Janiszewska
Xgft-YYOexQ

Projekt i wykonanie: Enzo