Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Dyrektor Aneta Janiszewska

Świet­na orga­ni­za­tor­ka, koor­dy­na­tor­ka, pomy­sło­daw­czy­ni, abso­lut­na per­fek­cjo­nist­ka w każ­dym wymia­rze. Sta­wia na kre­atyw­ną współ­pra­cę. Nie zno­si leni­stwa, mier­no­ty i kiczu. Lubi być cią­gle w dro­dze - jest cie­kaw­sza od same­go celu. Zawsze aktyw­na, zawsze coś pla­nu­je i szyb­ko dzia­ła. Jest kone­ser­ką czer­wo­ne­go wina i wykwint­ne­go jedze­nia. Zatrzy­mu­je się z głę­bo­ką reflek­sją nad dobrą książ­ką, muzy­ką, fil­mem czy sztu­ką. Wzru­sza się zacho­da­mi słoń­ca w róż­nych zakąt­kach świa­ta i prze­ja­wa­mi ludz­kiej szla­chet­no­ści. A ostat­nio marzy o eko-far­mie.

Obejrzyj film

Aneta Janiszewska
otHXsrinXvI

Projekt i wykonanie: Enzo