Lektorka Ania Uí Fhionnáin

Nie­po­praw­na roman­tycz­ka. Pasjo­nat­ka obcych kul­tur. Zwa­rio­wa­na miło­śnicz­ka języ­ka angiel­skie­go, bez któ­re­go nie wyobra­ża sobie życia zawo­do­we­go. Uwiel­bia kry­mi­na­ły Aga­thy Chri­stie, muzy­kę Norah Jones, szkoc­kie góry, irlandz­kie kli­fy i angiel­skie sco­nes…. i tyl­ko kuch­nię woli hin­du­ską.

Obejrzyj film

Ania Uí Fhionnáin
zLmc16QAPDc

Projekt i wykonanie: Enzo