Lektorka Bożena Bokiniec

Od obro­ny pra­cy magi­ster­skiej, nie może opu­ścić murów uczel­ni – uczy angiel­skie­go przy­szłych praw­ni­ków i eko­no­mi­stów. Uczy rów­nież nauczy­cie­li. Wie jak nawią­zać kon­takt z doro­sły­mi, któ­rzy w Lin­gu­ato­nie tra­fia­ją pod jej skrzy­dła. Z racji swo­jej cier­pli­wo­ści nazy­wa­ją ją anio­łem, choć po testach mają inne sko­ja­rze­nia :) W wol­nych chwi­lach odda­je się swym kolek­cjo­ner­skim i kuli­nar­nym pasjom. W przy­pad­ku ostat­niej kon­ku­ru­je z mężem, któ­ry jest praw­dzi­wym sma­ko­szem.

Obejrzyj film

Bożena Bokiniec
wVD1Ea-bmEY

Projekt i wykonanie: Enzo