Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Dagmara Kozłowska

Zami­ło­wa­nie do języ­ków prze­ja­wia­ła, od kie­dy pamię­ta. Mia­ła prze­lot­ny romans z nie­miec­kim i hisz­pań­skim, ale jej wybrań­cem osta­tecz­nie został język angiel­ski, któ­ry dosko­na­li­ła, miesz­ka­jąc przez jakiś czas na Wyspach Bry­tyj­skich. Teraz pró­bu­je roz­bu­dzić to uczu­cie w swo­ich uczniach. W wol­nym cza­sie pły­wa, na nowo odkry­wa lite­ra­tu­rę dla dzie­ci i doglą­da spo­rej ilo­ści roślin donicz­ko­wych. Kie­dy może, wyru­sza w podróż, a już w dro­dze powrot­nej zaczy­na pla­no­wać kolej­ne wyjaz­dy. Lubi prze­glą­dać książ­ki kuchar­skie, dużo gotu­je i pie­cze, a od pew­ne­go cza­su eks­pe­ry­men­tu­je z domo­wy­mi kiszon­ka­mi.

Obejrzyj film

Dagmara Kozłowska
RrHeIp4mBdA

Projekt i wykonanie: Enzo