Lektorka Dagmara Kozłowska

Jej zami­ło­wa­nie do języ­ka angiel­skie­go wzię­ło górę nad prze­lot­ną fascy­na­cją języ­kiem hisz­pań­skim. Pasję tę zaszcze­pia­ła tak­że u uczniów nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Wyspy Bry­tyj­skie zwie­dzi­ła na moto­cy­klu. Przez wie­le lat ćwi­czy­ła jogę. Relak­su­je się, eks­pe­ry­men­tu­jąc w kuch­ni, jest entu­zjast­ką hin­du­skich sma­ków. Od nie­daw­na zachwy­ca się skan­dy­naw­skim wystro­jem wnętrz oraz na nowo odkry­wa lite­ra­tu­rę dla dzie­ci.

Obejrzyj film

Dagmara Kozłowska
hlDl5adQGT8

Projekt i wykonanie: Enzo