Lektorka Gosia Szcześniak

Jej przy­go­da z języ­kiem angiel­skim zaczę­ła się od mło­dzień­czej fascy­na­cji akcen­tem bry­tyj­skim. Absol­went­ka filo­lo­gii  angiel­skiej KUL. Cho­ciaż ukoń­czy­ła rów­nież pody­plo­mo­we stu­dia tłu­ma­cze­nio­we to jed­nak pra­ca z ludź­mi spra­wia jej zde­cy­do­wa­nie więk­szą przy­jem­ność. Zawo­do­wo zaj­mu­je się ucze­niem głów­nie mło­dzie­ży, jed­nak pry­wat­nie zgłę­bia taj­ni­ki przy­swa­ja­nia języ­ka przez naj­młod­szych.

Obejrzyj film

Gosia Szcześniak
dATKyM6eF_A

Projekt i wykonanie: Enzo