Lektorka Iwka Janiszewska

Autor­ka pra­cy magi­ster­skiej o podró­żach w lite­ra­tu­rze post­mo­der­ni­stycz­nej. Na zaję­ciach zabie­ra w podróż słu­cha­czy i roz­ta­cza przed nimi wspa­nia­łe wido­ki. Uwiel­bia angiel­ski, któ­ry od pew­ne­go cza­su roz­brzmie­wa nutą szkoc­kie­go akcen­tu. Uczy z pasją i tak też żyje. Świat stoi przed nią otwo­rem i podej­mu­je każ­de wyzwa­nie, aby doświad­czyć życia w róż­nych kul­tu­rach. Lubi taniec i życie towa­rzy­skie. Nie­po­kor­na dusza, dla któ­rej wol­ność jest jed­ną z naj­waż­niej­szych war­to­ści.

Obejrzyj film

Iwka Janiszewska
XPKgsAebH6U

Projekt i wykonanie: Enzo