Lektor Jacek Steinbrich

Żąd­ny nowych wra­żeń, po kil­ku latach pra­cy z lubel­ski­mi stu­den­ta­mi Jacek wyru­szył w sze­ro­ki świat. Zwie­dził całą Euro­pę, ucząc przy tym ple­mio­na sło­wiań­skie, ger­mań­skie, romań­skie i cel­tyc­kie. Poznaw­szy róż­no­rod­ność kul­tu­ro­wą Euro­py i spraw­dziw­szy roz­ma­ite spo­so­by naucza­nia języ­ka angiel­skie­go, doszedł do wnio­sku, że naj­bliż­sze ser­cu są mu ple­mio­na sło­wiań­skie. Tak tra­fił do nas, a jeśli ktoś myśli, że to przez lubel­skie wypie­ki, za któ­ry­mi prze­pa­da, jest w błę­dzie.

Obejrzyj film

Jacek Steinbrich
suSwvZgrMVg

Projekt i wykonanie: Enzo