Lektorka Julia Walczak

Uza­leż­nio­na od teatru i tań­ca. A od kil­ku lat tak­że (a może już przede wszyst­kim) od naucza­nia. Nie­ustan­nie zacie­ka­wio­na języ­kiem angiel­skim, któ­re­go uczy­ła się słu­cha­jąc codzien­nie CNN Stu­dent News. Z podzi­wem dziec­ka patrzy na świat i ludzi. Fan­ka nie­zrów­na­nej tan­cer­ki Piny Bausch.

Obejrzyj film

Julia Walczak
-mrNVxiRcBs

Projekt i wykonanie: Enzo