Lektorka Małgorzata Zanni

Wbrew leka­rzom, któ­rzy oba­wia­li się o jej stru­ny gło­so­we, Mał­go­sia zosta­ła nauczy­ciel­ką angiel­skie­go i wiel­ką inspi­ra­cją dla kil­ku poko­leń lubel­skich angli­stów (w tym zało­ży­cie­li Lin­gu­ato­nu). W myśl porze­ka­dła, ze żyje się tyle razy ilo­ma języ­ka­mi się wła­da, Mał­go­sia pro­wa­dzi potrój­ne życie: w domu roz­ma­wia po hisz­pań­sku z mężem Argen­tyń­czy­kiem, w pra­cy po angiel­sku spe­cja­li­zu­jąc się od wie­lu lat w ucze­niu naj­młod­szych, a na zaku­pach po pol­sku. Kocha uczyć, a ostat­nio poko­cha­ła inter­net. 

Obejrzyj film

Małgorzata Zanni
37KE93qEz-4

Projekt i wykonanie: Enzo