Lektorka Monika Fuchs

Od dziec­ka wie­dzia­ła, że chce uczyć i kon­se­kwent­nie do tego dąży­ła. W 2012r. ukoń­czy­ła filo­lo­gię angiel­ską na UMCS, a teraz roz­wi­ja skrzy­dła ucząc angiel­skie­go naj­młod­szych. Uwiel­bia zwie­rzę­ta, a w szcze­gól­no­ści koty (z wza­jem­no­ścią). W pochmur­ne dni lubi zaszyć się pod kocem z dobrą książ­ką, lecz naj­lep­szym relak­sem jest dla niej pły­wa­nie, więc jeśli waka­cje to tyl­ko nad wodą. 

Obejrzyj film

Monika Fuchs
rAZmvS4G6zI

Projekt i wykonanie: Enzo