Lektorka Renata Kujawska-Matacz

Ukoń­czy­ła filo­lo­gię angiel­ską na KULu w 2008 roku. i dwu­let­nie stu­dia pody­plo­mo­we w Szko­le Tłu­ma­czy i Języ­ków Obcych w Pozna­niu. W 2011 roku. dołą­czy­ła do nasze­go zespo­łu; pro­wa­dzi kurs trans­la­tor­ski – moduł ust­ny, oraz zaję­cia z Busi­ness English. Jest wyma­ga­ją­ca wobec sie­bie i swo­ich słu­cha­czy.  Sta­ra się zaszcze­pić w nich fascy­na­cję języ­kiem angiel­skim. Poza pra­cą, spę­dza czas aktyw­nie na wło­skich sto­kach lub zwie­dza pięk­ne mia­sta i pozna­je obce kul­tu­ry.

Obejrzyj film

Renata Kujawska-Matacz
dWGOvzCunMU

Projekt i wykonanie: Enzo