Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Sabina Dymel-Kot

Miłość do angiel­skie­go wynio­sła z domu. Swo­ją przy­go­dę z nauką języ­ka roz­po­czę­ła nie­mal deka­dę temu w Lin­gu­ato­nie. Do nie­daw­na uczen­ni­ca naszej szko­ły, dzi­siaj już po dru­giej stro­nie biur­ka sta­ra się roz­bu­dzić pasję języ­ko­wą w naszych pod­opiecz­nych. Jak boha­ter­ki jej ulu­bio­ne­go seria­lu, potra­fi być goto­wa na wszyst­ko. Poza­ję­zy­ko­we hob­by jakim jest tenis, pozwo­li­ło jej wypra­co­wać sil­ny fore­hand, któ­ry przy­da­je się nie tyl­ko na kor­cie…

Sabina Dymel-Kot

Projekt i wykonanie: Enzo