Powrót do listy

Co nowego?

18 sierpnia 2011

Radio-Kurier na Deptaku

W ramach “RADIO-KURIER NA DEPTAKU” Lin­gu­aton został zapro­szo­ny do udzia­łu w audy­cji radio­wej pro­wa­dzo­nej przez Mag­da­le­nę Fijał­kow­ską (Radio Lublin) i Paw­ła Fran­cza­ka (Kurier Lubel­ski). Roz­ma­wia­li­śmy o meto­dach naucza­nia dla doro­słych i dla dzie­ci, e-lear­nin­gu, naszej słyn­nej plat­for­mie e-Lin­gu­aton i o eks­pe­ry­men­tal­nych i nie­ty­po­wych spo­so­bach naucza­nia nauczy­cie­li, a tak­że o waka­cyj­nych pomy­słach na naukę języ­ka. Oto migaw­ki z nasze­go spo­tka­nia.


Projekt i wykonanie: Enzo