Powrót do listy

Co nowego?

7 stycznia 2015

Rekrutacja na semestr letni

Wita­my wszyst­kich!

Rekru­ta­cja dopeł­nia­ją­ca na semestr let­ni roz­po­czyna się 2 lute­go. Zapra­szamy codzien­nie od ponie­działku do piąt­ku:

w cza­sie ferii - od 2 do 13 lute­go od godzi­ny 16:00 do 19:00

 od 16 lute­go zapra­sza­my od ponie­dział­ku do czwart­ku mię­dzy 8:30 a 20:30, nato­miast w piąt­ki od godzi­ny 15 do 20.

 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo