Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

22 czerwca 2020

Rekrutacja zimowa 2020/2021 i godziny pracy szkoły

Infor­mu­je­my, że do koń­ca czerw­ca 2020 roku jeste­śmy dostęp­ni pod tele­fo­nem w godzi­nach 15:00 - 19:00. Kon­tak­to­wać się moż­na dro­gą mailo­wą lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 81 5278817 lub 81 5340899

W lip­cu i sierp­niu zachę­ca­my do kon­tak­tu mailo­we­go. 

W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją wywo­ła­ną koro­na­wi­ru­sem szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie rekru­ta­cji nowych kur­san­tów na przy­szły, zimo­wy semestr 2020/2021 poja­wią się na naszej stro­nie w II poło­wie sierp­nia. 

Rekru­ta­cję pla­nu­je­my roz­po­cząć od począt­ku wrze­śnia zakła­da­jąc, że pierw­szy tydzień wrze­śnia poświę­ci­my jedy­nie naszym kon­ty­nu­ują­cym kur­san­tom w celem potwier­dze­nia ich kon­ty­nu­acji. Od 7 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich nowych kur­san­tów. 


Projekt i wykonanie: Enzo