Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

14 listopada 2013

Translation Competition

Kon­kurs tłu­ma­czeń roz­strzy­gnię­ty. Kon­kurs pole­gał na prze­tłu­ma­cze­niu tek­stów swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom
 
Nagro­dy otrzy­mu­ją
 
Dariusz Kapi­ca
Mar­ta Mazu­rek
 
SERDECZNE GRATULACJE
 
PS. Mamy nadzie­ję, że zwy­cięz­cy zachę­cą inne oso­by do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach kon­kur­su a przede wszyst­kim do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych

Projekt i wykonanie: Enzo