Powrót do listy

Co nowego?

29 czerwca 2016

Wakacje z angielskim

Pole­ca­my inte­gra­cyj­ny obóz języ­ko­wy dla mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi twór­czy­mi dla dzie­ci 13+. 

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć TUTAJ 

Kar­ta uczest­nic­twa  - W kar­cie uczest­nic­twa nale­ży zazna­czyć “dr J. Deth­loff”

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo