Powrót do listy

Co nowego?

21 marca 2018

Wakacyjny obóz z językiem angielskim

Zachę­ca­my do udzia­łu w obo­zie języ­ko­wym dla mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej w War­sza­wie, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję i Szko­łę Języ­ków Obcych LINGUAE MUNDI. Wyjazd jest prze­zna­czo­ny dla mło­dzie­ży w wie­ku 13-17lat.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć tutaj


Projekt i wykonanie: Enzo