Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

22 października 2012

Warsztaty TOEIC

Już wkrót­ce odbę­dą się bez­płat­ne warsz­ta­ty poświę­co­ne egza­mi­no­wi TOEIC! Do udzia­łu w tele­kon­fe­ren­cjach i spo­tka­niach w biu­rze ETS zachę­ca­my wszyst­kich tych, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni przy­stą­pie­niem do mię­dzy­na­ro­do­we­go egza­mi­nu języ­ko­we­go TOEIC czy też chcą dowie­dzieć się wię­cej na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z posia­da­nia cer­ty­fi­ka­tu.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz tutaj: Toeic 

Lin­gu­aton - Public Test Cen­ter / Ośro­dek Otwar­ty

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo